Kanta: Tangis

TANGIS

Obra ni Banbanen

Ing takaw sa ameng Banua
Ing dara anda sa Paragua
Ang ameng Kultura
Amat-amat deng aga kepla

Chorus

Ang Suba amamara
Ang Da’on nanaega

Si nining atangis abalanaw sa lugta

Ang Uran aga laka
Ang ‘Angin aga roya

Si dodoy atangis abalanaw sa lugta

Ing tigbas amen sa Bato
Ing putos pa’ ang Panio
Pag eyep ang  ‘Abagat ig pagtaeb ang Dagat
Ag puti ang Bato’ ig adura ang akasulat

Ulit-uliten ang Chorus asta mapaos