Tag Archives: Video

Maski ako bastek pa

Madanleg ang Dalan

Ang Gegma manda kung kaisan indi ta ra maintindian, ara tay lalaemi agatubo lamang.