Tag Archives: Cuyonon Ako

Cuyonon Ako

Cuyonon ako alin pa sa unang Tribu’

Puno’ Gegma, Dengeg, Pinanidan asta Prinsipio

Manggaden sa tangay asta Kultura

Mi Eya’, mi Rispito, mi Anteng

Cuyonon ako sa dugo seyep tegka’  tulan

Sa amianan, bagatnan, sidlangan ig kasaplan

Atariti man o aga uran, imong masasarigan

Cuyonon ako ara’ d’wa-d’wa’

Sa ulo tegka’ Pa’ mabaskeg ig bilog ang leba’

Ugat ang tanan nga kaayadan sa bilog nga Palawan

Cuyonon ako maski anono ang matabo

Tenged akatigbas den sa bato ig ing putos pa ang panio

Pira ren ka anios, mi rilihiyon, mi adlek sa Diyos

Cuyonon ako indi p’widing itago!

(abir samiti indo inglisen?) -Obra ni Banbanen

Related Posts: Sino ang Cuyonon, Kasalanan ko, Lawas, Ang isarang bolan digi sa kalibotan

Adios PCAT

Dading aglebas nga commencement exercises sa PCAT maman den ang sakaorian sa anang intirong pagkabetang. Akatapos don ang mga bata nga pangoriang batch i ang PCAT ig ara ren madason.

Ang pongaw ingan sa ameng paramatian nga mga produkto i ang iskoilan nga dia. Sa dadi, maski ngani ang mga building doto kong maimo lamang magatarangis den da i ireg. Apabayan den i mayad ang isara sa kabaelan ig katinloan nga iskoilan sa Palawan dato anay.
Continue reading

Ladawan: Pantalan i ang Cuyo

Photo by: Kuday – Mi mga ladawan pang iba si Kuds digi. Salamat Kuds 😉

Adedemdeman ko ang maite ako pa, ang samet ingan ang Amorok, Tarakitek, Barangen, Bararawan ig marake pang isda sa lugar nga dia, ang ateng pantalan.

Dadi, akeng bati ang isda kono sa Cuyo ag alin pa sa Puerto! (hae hae hae 🙂  )