Tag Archives: Bisara

Pasambleng

Pasambleng kung sa tagalog Pasaway. Midyo sa SMART asta GLOBE andang signal pirming apasambleng. Imorat kasaka banggilid. Aman?

Marake pang bisarang Cuyonon digi asta digi

Alaw-alaw

Alaw-alawi anay doto imong tangay, dato midio akainem saben kasampok sa padir. hae hae hae!

Sigon sa akeng pagkamaramad, dia maman sa tagalog ang ALALAYAN.

Moro sa indong panid?

Kanaw-kanaw

Kampang ko akeng tangay paagi sa email. Tay sa sobra ameng intrimisan, nainambit na ang bisarang KANAW-KANAW. Sa akeng ka ignoranti, ing pakiman ko kung anono anang maliag y kon.

Makon tana magbales…

kanaw-kanaw, dato bayang diri-diritsong ilig.

Sabay kadlaw na sa uri, he he he. Ta, mi aesgedan ako remang madalem nga Cuyonon. Indi ko maelaman kung tana aga intrimis o ara.

Kabay mi aelaman kamo pang ibang pasanag?

Bisarang PABOR asta SAYOD

Indi ko ren i palabegen. Mi pakiman kami lamang andan kanindo. Ang atetenged sa bisarang PABOR asta SAYOD.

Aga obit-obitan sanda moro. Basipang kapasanag indo ra kung inoro ta pwiding gamiten ang PABOR asta SAYOD!