Privacy

Mayad nga paglalawasen tangay. Ang akasolat sa ibaba ay maman ang online privacy practices i ang Cuyo Press.

Internet Protocol: Ang indong privacy ay dorong ka importanti sa CP. Aka rihistro digi ang indong I.P. asta email Adds kada magbisita’ kamo o mag kominto’ digi sa CP. Kami lamang ang kakakita dan. Anang toyo i dia ay para lamang mabantayan ta ang mga spammers. Ara amen dan i papaskinan digi sa CP.

External Links: Kaisan sa CP mi mga links papakon sa ibang site. Beken kami risponsabli sa andang Privacy practices.

Your Comment: Sa indong komintar, patigayon dang ambligan ang mga bagay nga sinsitibo tulad sa indong address, phone, email address, ig iba pang sinsitibong bagay. Ang CP ara i totogot ang tuladiang praktis. Risponsabli kamo dian.

Search Engines: Demdemen ta nga ang CP ay searchable sa mga search engines pariho ang Google, maliag i kon posibling ang indong bisara ay masasagyap da sa bilog nga kalibotan.

Ads: Kaisan mi akikita kamong ads digi, indi kamo masilag, dan para lamang masoportan ang WordPress nga maman ang aga betang ang mga ads automatically.

Note: Ang Privacy nga dia ay pwiding maoman o omanen nga ara ameng i babaritan. Risponsabli kamong panginsapon dia kung mi timpo kamo.