pix

Note: All pics from Cuyo Press are Copyrighted on Flickr.com ig tanan dia mi ana. Indi ta ra i takawan tapos ipabogal. Beken ugaling Cuyonon dan. – Always give credits to the owner. Salamat po!

MGA KANTA I JAMES VILLON AY ANG AGA DARASON SA IBABA


Sa Matmabek o Maniwang

Ag Silabong

Kababaga Lamang

Gegmang Batelan

Saka Dosina

MGA KANTA I PALARACA AY ANG AGA DARASON SA IBABA

Istoria Lamang

Sa Balay Nga Daya

Kamarikutan

Asirang

Bailian

Pagkon Den Lamang

Honey

Akeng Gegma Indi Ag Oman

Ang Mga Babai

Istriktong Gurang Gurang

Sikritong Gegma

Daragang Nanay

Uy Daraga

MGA KANTA I TIBOR-TIBOR AY ANG AGA DARASON SA IBABA

Kapongaw

Carmelita

Akeng Ilog Nga Kabatan

Botigen

Indong Tio

Gegma Ko Kanimo

Kailo Ka Ra Bata

Isdang Lunawan

I’m Sorry Mahal

Tuba Ni Long Laloy