Mga kantang Cuyonon

Matamang salamat sa mapupusturang darangang diya. Ma’mabeng i pamatian ang mga kantang Cuyonon.

Advertisements

Tigbas mo sa Bato

tigbas2

Tigbas mo sa Bato, kemkemen sa Panio, indi enged ag kupas maski ara ren ang lawas. – [Ploning]

[obran ni Banbanen]

Bisarang Cuyonon: Tekagan

tekagan

Ayamo Tekagan ig anonong ispisial sa bisarang dia? Ara! ademdeman ko lamang ang tricycle sa Cuyo nga anang aran Tekagan.

P.S. Ara ako’ tuyo’ na makasakit i leba, aliag ako lamang ag palua kung anono akeng aliagan…. ang Tekagan 🙂

[obra ni Banbanen]

Tabang: Tagalog-Cuyonon Translation

Mga tangay sino kabay ang kaka translate diya sa ateng lingguahi nga amat-amat deng aga kepla?

Beken kaministiran nga pirpikto maski saka line lamang indong kaya…

Sa landas mo ako’y naglalakbay
Pag-asa kong ako’y magtatagumpay
Kaya Jesukristo tulungan mo ako
Upang mararating ang kaharian mo

Mag comment kamo lamang kung aliag kamo ag partisipar ig matamang salamat!