Kantang Cuyonon: Panyo sa Bato

Kumusta ka ren, kung ing sisinti mo pa

patawada ako, patawada ako ing mal ta kaw

Ing kumusta mo ako, asinting nga midio ara tabo

Ing enged man o ara, gegma mo ing andem ko

Chorus

Ing baliskad ko ang Bato, ing buskad ko ang Panyo

Baliskada ang Bato, buskada ang Panyo

II

Kumusta ara ren, tipan ay lipat

Dalan ay agpiet, Dagat ay madalem,

Ang uran akanta, ang angin a pangumusta

Ang Gegmang adura, sa Panyo makikita

Chorus II

Ing baliskad ko ang Bato, ing buskad ko ang Panyo

Baliskada ang Bato, buskada ang Panyo

Baliskada, buskada, buskada baliskada

buskada baliskada, baliskada buskada

Baliskada buskada ang panyo sa Bato

[obra ni Banbanen]