istambay

istambay – Istoryang Tambay ang Cuyo Press birso ang Jokes. Dorong pakadlaw nga nakakaratabo sa Cuyo. Ang iba dorong ka antigo ag buat i andang sadiling pakadlaw. Matod man o beken, digi sa Istoryang Tambay, patigayon indo lamang isulat sa ibaba ang indong naelamang pakadlaw.  Ayos lamang kung midio bastos, elam ta ra  nga dan intrimis lamang ig ara’ malisya’.

Kung ara kaw’ mademdeman sa dadi, samiti i balikan ang ag lelebas digi sa istambay, kablita lamang ang aga darasaon sa ibaba.

54 thoughts on “istambay

 1. Kilikog

  Mag-asawang Buyon…

  Makon si mister sa anang kaba’not: Nay na, pag aliag kaw ag sex, pag pasinti’ lamang ig betengen mo kaisara akeng batotoy. Dadi kung indi ka maliag ag sex, betengen mo lamang i’ singwenta ka beses akeng batotoy… (ayos)

  Like

  Reply
 2. Kilikog

  Sino ang mas intilihinti’….

  MIRIAM: Cada vez mapakiman ako kanimo na indi mo masabat, bayad kaw kanaken i’ singko pisos. Piro pag ako ang indi kasabat imong pakiman, bayad ako kanimo singko mil. “What is the distance from the earth to the moon?

  ERAP: Pa lua’ anang kwartamoneda, bayad ke Miriam i’ singko pisos. “What goes up the hill with three legs and comes down with four?

  MIRIAM: Pa lua anang laptop, google piro ara lawas. Aminado ag bayad i’ sinko mil ke Erap. “I give up, so what is the answer?

  ERAP: Pa lua’ roman anang kwartamoneda ig ag bayad i’ singko pisos.

  Like

  Reply
 3. Kilikog

  Tawag sa Tilipono….

  DOC: Anong nainabo’ sa imong talinga?
  LITO: Aga pamalantsa ako ig ag ring ang tilipono, ag kamali ako na ang plantsa akeng napotay.
  DOC: Tai’ ano ang nainabo’ sa imong isarang talinga.
  LITO: Ang diablong tilipono ag ring i’ oman.

  Like

  Reply
 4. Kilikog

  Violation of Company Rules…

  Adakep ni Lito anang darwa ka staff na mi ing bubuat na beken kono kanais-nais sa anang opisina.
  “Violating company rules kamo’ dan”, pademdem i’ Lito sa darwa
  “Anong rule, sir?” pakiman ang lalaki
  Ag isip anay si Lito, “Not wearing uniforms”

  Like

  Reply
 5. palaminko

  Aga sermon ang padi atetenged sa mga bisyo. Para mas maintindian ang mga tao, agdisidir tana nga boateng aktoal. Apat ka olod ing seled sa apat da ka grapon.

  Ang saka olod ing betang na sa grapon nga ang seled tanduay – patay ang olod.

  Ang saka olod, sa grapon i ang sigarilyo – patay ang olod.

  Ang saka olod, sa grapon i ang tsokolate – patay ang olod.

  Ang saka olod, sa grapon i ang malimpiong lana – boi ang olod.

  Pakiman tana sa mga tao, “Ta, mga bogtitinay anono indong makokon sa ateng dimonstrasyon nga dia?”

  Sabat ang saka kabatan, “Ang maliag-ikon i dan, basta ikaw aga-inem i tanduay, agasigarilyo, ig siging kaen i tsokolate, indi kaw i olodon.”

  Bereblag ang misa.

  Like

  Reply
 6. eidref

  IKAP (Inso’s Kilikogs and Pakalams)

  Mi ing bagong poslot nga bata sa Pawa. Ara pa i saka dagon ang bastek, akaelam den ag limeg. Ang marimo basta ag inambit tana aran, apapatay anang ing sambit – pagkon na i Moning patay nga lagi ang koti; toladato ra ang atabo sa andang tio. Ang dorong kapongaw pagsambit na i nanay, apatay nga lagi anang nanay animan anang tatay ing kekelban i maayad ay saben tana ren ang magdason.

  Pira lamang kaadlaw ang aglebas pagkapatay anang nanay, agsambit den da enged ang bata i “tatay”. Dorong kalipay anang tatay ay ara tana napatay dato lamang atelesan i kaerep anang kalipay tenged ang apatay anang kompay.

  Like

  Reply
 7. palaminko

  IKAP (Inso’s Kilikogs and Pakalams):

  Mag-lolang Mangalok.

  Lola: Nini, mi agbata kono sa loyong baryo. pakonan ta lagat sa gabi.
  Nini: En ‘la. Aroy sabor deman. Angboay ako ron ara kasasamit i batang maite.

  Gabi, sa balay ang bagong poslot nga bastek.

  Lola: Nini, ikang pagsaka sa balay, ako ang sa idalem i balay.
  Nini: En ‘la.

  Malas anda ay ang bata ingdara anang nanay nga agpanliton sa anang lola animan ara “dawi” ang darwa ka mangalok. Kinaaromanan.

  Nini: ‘La, ara’ doto sa balay ang bata. Ang doto anang tatay, sa anang kabaleng ing sikep na ako tapos dayon na ako i s!#r#n, huhuhu

  Lola: Pagpameyeng! Timan i tangis-tangis. Ako ngani dorong ka dimalas, tangkal gali andang idalem i balay. Pasalamat kaw ang ag s!#r kanimo tao, kanaken i na baboy, huhuhu…

  Like

  Reply
 8. palaminko

  IKAP (Inso’s Kilikogs and Pakalams)

  Mi ing bagong poslot nga bata sa Pawa. Ara pa i saka dagon ang bastek, akaelam den ag limeg. Ang marimo basta ag inambit tana aran, apapatay anang ing sambit – pagkon na i Moning patay nga lagi ang koti; toladato ra ang atabo sa andang tio. Ang dorong kapongaw pagsambit na i nanay, apatay nga lagi anang nanay animan anang tatay ing kekelban i maayad ay saben tana ren ang magdason.

  Pira lamang kaadlaw ang aglebas pagkapatay anang nanay, agsambit den da enged ang bata i “tatay”. Dorong kalipay anang tatay ay ara tana napatay piro doro anang kaerep tenged ang apatay anang kompay.

  Like

  Reply
 9. Kilikog

  TRICYCLE DRIVER: Sir, ang presyo ang gasolina ag tas doman
  KILIKOG: Tanan aga tas pwera lamang ang manga unano
  TRICYCLE DRIVER: Sakabilog don lamang sir ang aga baba’ dadi
  KILIKOG: Anono?
  TRICYCLE DRIVER: Ang panti’ ang babai’

  Like

  Reply
 10. Kilikog

  Matapos magsex ang magpartner:
  LALAKI: Nining, ayamo ing awid-awidan mo pa akeng ba22t_y, siguro aliag ka pa.
  BABAI: Indi ren, a mimiss ko lamang, aymoro dati mi toadia’ ako ra.

  Like

  Reply
 11. kilikog

  DODOY: Padre, mabisa’ ako anay
  PADRE PILYO: ay kaw dodoy ang sino?
  DODOY: Padre, alipatan indo ron? Akeng apelido pirmi indo ing lulodan kada timprano?
  PADRE PILYO: Dodoy, imong apelido, Bilal_y?
  DODOY: Beken pader, Cruz.

  Like

  Reply
 12. Kilikog

  DADONG: Ang gasolina gali bulong sa ubo
  CADOY: Ano ron da?
  DADONG: Ara mo ababasa na akasulat pa ngani sa andang manga truck, na makon “PLIMA-BEL”

  Like

  Reply
 13. kilikog

  CONDONG: Pay, ing belagan ko ron sa komay mo
  APID: Ayamo?
  CONDONG: Na abotan ko si komay mo na mi akasampaw na ibang lalaki
  APID: Ano imong ing bo’at?
  CONDONG: Konako, kung titimbanan ko, mas maga erem animan akeng ing bo’at ing boboan ko i’ tubig na maramig, ig konako, dan Pasma nged indong aboton dadi.

  Like

  Reply
 14. Kilikog

  Holdap sa jeep…

  HOLDAPER: Ilabas lahat ng mga kolintas, porcelas at salasyos
  CUYONON: Ikaw gali cuyonon
  HOLDAPER: Indi ka ag lisang, eksemted kaw

  Like

  Reply
 15. Kilikog

  Inosinting tao, TIGOK!!

  Tenged lamang sa maite’ng pagkakamali sa pagbetang ang comma ang stenographer i’ ang mal na adi’.
  Ang sugo ang adi’, “Spare him, NOT KILL HIM”
  Ang akasulat ang stenographer, “Spare him not, KILL HIM”

  Like

  Reply
 16. kilikog

  Spot, alin dyan!!

  Mintras aga xpress si Usting sa anang ingpapadayawan na si Ploning, aga utot tana i’ maloay.
  PLONING: (Sa anang tio na aga katorog sa idalem ang silyang ing gogorangan ni Usting). “Spot, alin dyan”.
  USTING: Hay, akasulot ako ra
  Pira ka minotong aglebas, akautot oman i’ mabaskeg baskeg si Usting
  PLONING: Spot, alin dyan
  USTING: Hay, akalusot ako oman.
  Pira oman ka minotong aglebas, aka utot oman si Usting ig dadi doro ron i’ labeg.
  PLONING: Spot, pag alin baya dyan, saben papanlibangan kaw. ha ha ha!!

  Like

  Reply
 17. Kilikog

  Misis Abboli!!!!

  Ang maestrang si Miss Venturillo ing pangasawa ni Mr. Abboli. Pagkatapos andang honeymoon, ag balik ang maestra sa anang trabaho. Estudiante: Good morning Miss Venturillo. Teacher: Ako beken den Venturillo, ako Abboli ren. psst.. ha ha ha

  Like

  Reply
 18. kilikog

  MISKOMYONIKESYON..
  (Asawa ang mangingisda mi asawa ang magsasaka)

  Asawa ang Mangingisda: Komay pag akakakita ako isda, adedemdeman ko si kompay mo
  Asawa ang Magsasaka: Ayamo toadato ka danleg?
  Asawa ang Mangingisda: Beken toadato ka lanza.
  Asawa ang Magsasaka: Komay ako na pag akakakita i’ patatas, adedemdeman ko si Kompay mo
  Asawa ang Mangingisda: Ayamo toadato ka bilog?
  Asawa ang Magsasaka: Beken, toadato ka boring.

  Like

  Reply
 19. kilikog

  ARA PAGPALAKPAK!!
  Matapos maglemeg si Macoy sa auditorium ang Mental Hospital, ing patawag na ang Director eg makon mi sakabilog sa audience na ara i’ papalakpak. Sabat da ang Director na makon, Sir, dato moro mayad den…

  Like

  Reply
 20. palaminko

  TAY PUTOY: makoy, ano ang sabat sa 100×10?
  MAKOY: ah… inDi ako kaelam tay!
  TAY PUTOY: Dan ang magapatay kanimo.. imong kapolpolan!
  MAKOY: ay ikaw tay, pag akakita kaw i lima ka gatos ka pisos asta saka ribo ka pisos ano imong popotayen?
  TAY PUTOY: simpri ang saka ribo. Anong klasing pakiman dan!
  MAKOY: Imong kalangag ang magapatay kanimo tay.. Poidi mo ra i potayen ang darwa sasalan mo pa ang lima ka gatos.

  Like

  Reply
 21. kilikog

  SUSTINTO!!!!
  Kompay 1: Pay, aga pakitaw akeng kaba’not i’ sustinto
  Kompay 2: Akeng kaisip paboay kamu ron ag belag
  Kompay 1: Maman manda, tay kung indi kono ako ag taw, magabalik tana kanaken

  Like

  Reply
 22. kilikog

  SENIOR CITIZEN:
  Malam #1: Kompay, kumuzta imong sex life?
  Malam #2: Pay, midyo sa COKE
  Malam #1: Ayamo ay?
  Malam #2: Kung kaisan REGULAR, kung kaisan ZERO

  Like

  Reply
 23. kilikog

  MARAWAY!!
  Ara kono i’sapeta’ ni Chamcey Supsup ang foreigner na ag padayaw kanana na si Shamir Bhutto aymoro indi na maliagan ang luluwan anang aran ing kasong magkadayunan sanda. ha ha ha (Chamcey Supsup Bhutto).
  Midyo ra gali ke Tillie Moreno na aray sapet ang una ke Rico Puno aymoro magalua tanang Tillie Puno. ha ha ha

  Like

  Reply
 24. eidref

  IKAP:

  Tay Putoy: diantri ren, ameng sera sa balay pirming lapu-lapu, ingsosoram ako ron i maayad.

  Tay Takoy: Tangina pay, ang bogal ka ingan. Dato lamang manda kong adlaw-adlaw imong kaen i lapu-lapu, sosoramen ka manda.

  Tay Putoy: Sino and indi soramen ang pirmi ren da lamang ameng lapo-lapo ang daon i kamoti, lapo-lapo ang tangkong, lapo-lapo ang tarong, kong kaisan lapo-lapo ang okra.

  Like

  Reply
 25. kilikog

  LOTTO RESULT!!!
  Pidong: Pay, ano imong sikrito na pirmi ka aga daeg sa Lotto?
  Apid: Madali lamang akeng pormula sa pagpili ang numero. Aber, pira ka sirbisa imong ing enem kagabi?
  Pidong: Siyam
  Apid: Pira ka adlaw ka reng balen?
  Pidong: Lima
  Apid: Pira ka beses kang aki pagsex sa imong masig ka lalaki?
  Pidong: Pay, ara ako pag buat i’ toladan
  Apid: Tay di’, Zero. There you go, 9-5-0
  Kina aromanan…
  Pidong: Diamat Pay, ang ag lua’ sa Lotto, 9-5-1
  Apid: Miris, Dan imong na bel sa pag butig ig ara pag kon ang matud.

  Like

  Reply
 26. kilikog

  INDI MAKONTAK..
  Doktor: Mi barita ako kanimo, isarang matinlo ig isarang marimo
  Pasinti: Kona anay ang matinlong barita
  Doktor: Ang resultado ang analisis, makon 24 oras den lamang imong kabui’, Bueno dan ang matinlong barita
  Pasinti: Entonces, ano ang marimong barita?
  Doktor: Ang marimong barita, kapon pa akeng tawag ig sagyap kanimo….

  Like

  Reply
 27. kilikog

  HEARING AID:
  Tisoy: Pay, ayoz ang aparatong dia na akeng abakal, ebebetang mo lamang sa imong talinga ig kababati’ ka ren
  Dadong: Pira imong bakal sa aparatong dan?
  Tisoy: Alas dos y media

  Like

  Reply
 28. kilikog

  MISUNDERSTANDING sa doctor’s clinic!!!

  Doktor: Ano dato na agdara kanimo dige?
  Pasinti: Saka ambulansya, ayamo doc?

  Like

  Reply
 29. kilikog

  PAY FIRST
  Pasinti: Doktor, Doktor, mi manga suicidal tendencies ako, ano akeng dapat buaten dadi.
  Doktor: Pwede, Pay First…

  Like

  Reply
 30. kilikog

  MALILIPATEN
  Pasinti: Doc, Ara ako nged i’ matandan maski anono
  Doktor: Dato gali, kano pa ag umpisa imong problema na dia?
  Pasinti: Ading problema?

  Like

  Reply
 31. kilikog

  BARI’-BARI’

  Pasinti: Doktor, a bari-bari akeng braso sa iba-ibang lugar
  Doktor: Kung ako kanimo, indi ako ron ag balik sa manga lugar na datu

  Like

  Reply
 32. kilikog

  TANG GAR!!!
  Pasinti: Doktor, maski sadin ako magseleng akakakita ako i’ tang gar na mapola
  Doktor: Mi akita ka reng psychologist?
  Pasinti: Ara pa Doc, solamente tang gar na mapola

  Like

  Reply
 33. kilikog

  FITTING ROOM!!
  Daisy: Miss, pwede ko ma takes datong Bra na mapola sa Display window?
  Saleslady: Ayamo indi ay, pero siguro mas matinlo kung doto kaw sa fitting room

  Like

  Reply
 34. kilikog

  PAKITAW TELEPONO…
  Talpolano1: Pay, tawan kanaken imong telepono
  Talpolano2: Ano kaw, ing susu werte, pasamoro ko matatawagan akeng manga tangay?

  Like

  Reply
 35. kilikog

  LETTER WRITING…
  Maestra: Class, ipagbabetang indo na kamo ang presidinti ig magbuat kamo i’ saka sulat
  (Tanan ag umpisa ren ag sulat, pwera lamang ang sakabilog na si Jaimito)
  Maestra: Ayamo ara kaw pag sulat, Jaimito?
  Jaimito: Aymoro mam, aga elat ako pa sa akeng sekretarya

  Like

  Reply
 36. kilikog

  BALENG!!!
  Dodoy: Tay, pasamoro mo mamaelaman kung ang tao baleng?
  Tatay: Akikita mo ang darwa ka tao na agaabot na dan? Kung ako baleng akeng seleng kananda apat
  Dodoy: Piro tay, saka tao lamang ang aga abot na dan

  Like

  Reply
 37. kilikog

  AVATAR!!
  Pidong: Pay, Pay, akita ko imong kaba’not, ag seled sa sining Avatar na mi kaiban na ibang lalaki. Amos dasonon ta
  Apid: Ayaw don pay, akita ko ron ang pelikulang dan

  Like

  Reply
 38. kilikog

  FIVE MINUS TWO!!
  Maestra: Aber Jaimito, kung mi sinko pisos ako sa akeng bolsa ig na ulog ang darwa, ano ang mi dyan ako sa akeng bolsa?
  Jaimito: Lobot

  Like

  Reply
 39. kilikog

  KANODATO!!!
  Dadong: Pay, ang ka ambeng kita ingan kanodatong bainti’ anyos ang akalebas.
  Pekto: Piro pay, ara kita pa i’ kikilalan kanodato
  Dadong: animan ngani

  Like

  Reply
 40. kilikog

  ESPANYOL!!!
  Pedro: Pakimani ako sa inglis, sasabaten ta kaw i’ Spanish
  Juan: Ano ang mas importanti, Isip o tagipuson?
  Pedro: Spanish

  Like

  Reply
 41. kilikog

  SA PWERTAN ANG KALANGITAN!!!
  Parokyano: San Pedro, poidi ako ka file i’ divorce digi sa langit?
  San Pedro: Indi poidi, sadin ka ra mabel imong abogado.

  Like

  Reply
 42. palaminko

  IKAP:

  Tikoy: Pay, ateng klasmeyt kono nga si Kanong Chemist?
  Makoy: Tangina pay ako indi agparet. Ang polpol nga daya tapos aga-itip pa anang katasmak.
  Tikoy: Animan ngani KIMISIS tanan ay asta dadi ara pa enged i obra.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.