FAQs

Paolit-olit nga mga pakiman:

1. Pakiman: Elat anay anono ba dia ang Cuyo Press nga nababarita?

1. Sabat: Wi’ dia maman ang kauna-unang weblog ang mga cuyonon nga ing buat October 2006 dato anay.

2. Pakiman: Kung dia para sa mga Cuyonon ayamo ang iba nga bisara digi Tagalog o English?

2. Sabat: Mi mga bisara ra samoro nga ara’ y Cuyonon pariho ang log-in asta Computer ig marake pa.

3. Pakiman: Sino ang ag buat’ y dia?

3. Sabat: Si Banbanen nga taga Cabigsing nga nag bael sa Tenga-tenga nga ing porasik sa Canada.

4. Pakiman: Anono anang ing totoyo ang site nga dia?

4. Sabat: Ara iba para mag katinir kita y sadiling kalingawan nga kung sadin ateng sadiling limeg ang ateng gagamiten.

5. Pakiman: Sino ang pwidi ag komintar o ag partisipar?

5. Sabat: Maski sino pwidi basta kaelam ag Cuyonon

6. Pakiman: Pasamoro ako mapadra i video clip?

6. Sabat: Upload your video clips @ YouTube tapos share indo sa email ang Cuyo Press

7. Pakiman: Pasamoro ako mapadara mga ritrato?

7. Sabat: Padaran indo lamang sa akeng email nga makikita sa About page.

8. Pakiman: Pwidi ako ag buat Articles?

8. Sabat: Puwidi ayamo indi? – Piro oman, kami mi katengdanan nga mag REJECT i mga articles. Sa mataged nga barita, dipindi.

9. Pakiman: Pasomoro ako mabalik sa Main Page?

9. Sabat: Kablita indo lamang Home sa u’bong sa wala’.

10. Pakiman: Pasomoro ako maga ireg digi?

10. Sabat: Pagkomintar lang sa mga posts

11. Pakiman: Ayamo indi ko makita akeng komintar?

11. Sabat: Pagmantinir kamo lamang kaisan, doro morong palet sa internet animan kaisan ang re-review amen pa.

12. Pakiman: Ayamo ang iba’ anang Cuyonon mi laket nga Tagalog asta English?

12. Sabat: Moro’ na, dan ang iba aray buay sa Cuyo. Ang iba dan arti lamang, tagalog tagalog taga manilang bolog. Damparang!

13. Pakiman: Kung ara a.k.a. indi puwidi ag comment?

13. Sabat: Pwidi, piro dan indi ag lotaw digi Cuyo Press

14. Pakiman: Puwiding mag bailo a.k.a.?

14. Sabat: Indi’.

15. Pakiman: Sino si PUSUGON?

15. Sabat: Isarang panolay

16. Pakiman: Ayamo kaisan ara i lolotaw akeng komintar?

16. Sabat: Siguro mali imong email nga ing gamit. Kung anono imong ing gamit  datong onang mag intra kaw digi dan lamang ang kilala ang CP. Animan indi ka’g bailo-bailo imong aran asta email. -Pa’limbawa ta, ang AKA: KURDAPYO ig ang email ay kurdapyo@yourdomain.com ay iba sa Kurdapyo ig email nga pakyut@yourdomain.com.

17. Pakiman: Pwidi ag padara’ solicitation?

17. Sabat: Indi’.

18. Pakiman: Ako ag register den ayamo indi ko makita nga lagi?

18. Sabat: Mag elat kamo lamang i’ 24 – 48 hours. If approved, dan makikita indo ra. If not approved, beken maliag i kon kami indi maliag kanimo. Balik kamo oman, ibaen indo maite ang pakilala make it more real, more funny – ig midio beken i kaduda-duda’ basipang maingganyo kami. Then upload your pix on a.k.a. page. Kung ma sokab amen ang sino man nga ag disguise ig naka losot… chances are, forever tana reng indi ka ireg sa mga discussions iba block amen imong I.P. address (Internet Protocol). Sa mataged de’mang barita, maga pakilala tana ra enged pag abot ang timpo.

19. Pakiman: Ayamo kaisan mas mi anteng pa ang NON SENSE sa Pulitika?

19. Sabat: Sa Subway, sa BUS sa School maski sadin makikita mo ang Pulitika nga pulit-ulit. – Ang ing sasagiap ang kataman ay datong midio iba re’man. Saken maski ikaw bago daya?

20. Pakiman: Pwidi ag arampang tenged sa Pulitika?

20. Sabat: Puwidi piro kamo ara sasarigang suporta kanamen. Indi ag raet indong leba, piro salan ta ren lamang ang Politics sa mga Artista, isti… vice versa.

21. Pakiman: Pira ka comment ang pwidi?

21. Sabat: Maski pira. Kung sa English pa Unlimited.

22. Pakiman: Pasamoro ag betang i Gravatar?

22. Sabat: Kablita indo lamang dia.

23. Pakiman: Anono anang Time Zone ang Cuyo Press?

23. Sabat: Toronto Canada. Uri’ 11 ka oras sa Pinas kung summer, ig, 12 ka oras kung winter .

24. Pakiman: Kung mag ireg ako mi bayad?

24. Sabat: Ara!!! – Ig dan libri maski inoro. Dan lamang indong liabi agod kaireg kamo sa mga arampangen o pakadlaw.

25. Pakiman: Pira ka link ang pwiding ipaskin digi?

25. Sabat: Saka bilog kada sa komintar

26. Pakiman: Akeng pakiman ara kalistan digi, piro ministir ko’ sabat?

26. Sabat: Kablita indo lamang dia ig kontaken kami