Category Archives: Uncategorized

This is your end

Mi Amerikano nga ag patopi sa Cuyo. Datong tapos den ang manig topi, makon tana sa kano, “Sir this is your end” hahaha dalagan ang kano ara kabayad sa anang ka’adlek.

Advertisements

#In Cuyo Palawan – HA HA HA

InCuyoPalawanhahaha2

Cuyo Press thinks HA HA HA is more amusing. Kung LOL moro imong gamiten midio sa beken matod nga alilipay, midio areregesan lang.

#incuyopalawan feel free to share.

#In Cuyo Palawan 2

InCuyoPalawanAmblig2

We don’t say ingat, we say amblig and we think it’s really beautiful. Sa Cuyo Palawan, amblig ang ameng bisara, beken i’ Ingat.

Amblig means take care.

 

 

#Kita mo dan Conching?

Ang tatay ni Conching mi lima ka liwat nga manga daraga. Ang andang aran ay: 1. Nana, 2. Nene, 3. Nini, 4. Nono. Ang pakiman ay, anono ang anang aran ang pang lima?

Kung ang indong sabat ay Nunu, mali kamo. Ang anang aran ang pang lima ay si Conching.

hahaha share na sa FB #kitamodanconching?

 

Pasamoro ag partisipar digi?

Darwa ka paagi…

Una: Click “Leave a reply” ig makikita ang Figure 1 tulad ang sa ibaba, ig mag ongal ongal kaw imong sarabien, tapos pindoton mo lamang ang “Post Comment” kung simpan ka ren.

OR…

Pangarwa:  Click mo lamang ang “Facebook” icon, login kaw with your credentials.

Screenshot from 2018-04-30 10-35-33

Figure 1: ang ladawn sa ubong, maman imong makikita kung i click mo ang “Leave a reply” – NOTE: The instructions applies to all posts, pages, even archives.