Category Archives: Uncategorized

Saka Dominggong Sulat

Dear Tatay,

Ag sulat ako dading Lunes, para kaulog ko sa Martes, agod marisibi mo sa Miyerkules, ig mabasa mo sa Huwebes, balesen sa Biyernes ig kaulog sa sabado tenged kaministiran ko kuwarta sa Dominggo.

SABAT ANG TATAY

Dear Dodoy,

Imong sulat ang Lunes na ing ulog mo ang Martes ay arisibo ko ang Miyerkules. Abasa ko Huwebes den, ing sabat ko ra ang Biyernes ig ing ulog ang Sabado agod maelaman mo nga Dominggo ako ara kuwarta. Diamat kaw ara ka ibang aelaman.

😀 😀 😀