Category Archives: Uncategorized

Buhay Buhay sa Cuyo

 

Dadi ko lamang akita oman ang video nga dia. Ag bisita ako sa buhay sa Cuyo ang 2013 kung ara ako ikakamali.

Mambeng sa leba i selengen nga mi mga isda kita piro mapongaw nga indi kita kasamit ay aga diritso sa ibang lugar for export.

No ill will. just saying….

 

 

 

This is your end

Mi Amerikano nga ag patopi sa Cuyo. Datong tapos den ang manig topi, makon tana sa kano, “Sir this is your end” hahaha dalagan ang kano ara kabayad sa anang ka’adlek.

#In Cuyo Palawan – HA HA HA

InCuyoPalawanhahaha2

Cuyo Press thinks HA HA HA is more amusing. Kung LOL moro imong gamiten midio sa beken matod nga alilipay, midio areregesan lang.

#incuyopalawan feel free to share.

#In Cuyo Palawan 2

InCuyoPalawanAmblig2

We don’t say ingat, we say amblig and we think it’s really beautiful. Sa Cuyo Palawan, amblig ang ameng bisara, beken i’ Ingat.

Amblig means take care.

 

 

#Kita mo dan Conching?

Ang tatay ni Conching mi lima ka liwat nga manga daraga. Ang andang aran ay: 1. Nana, 2. Nene, 3. Nini, 4. Nono. Ang pakiman ay, anono ang anang aran ang pang lima?

Kung ang indong sabat ay Nunu, mali kamo. Ang anang aran ang pang lima ay si Conching.

hahaha share na sa FB #kitamodanconching?