Category Archives: Tiguem Tiguem

Agbagatan ang Darwa ka bulbolan

Tigem-Tigem…

Agbagatan ang darwa ka bolbolan, agdelem ang kalibotan

Ang kakasabat mahilig sa bulbolan hehehe

Tigem-tigem

Mga tangay abir patigayon da’y sabaten ang patigem-tigem ni KAY. she sez…

hello! would you happen to know the answer to this riddle? “Batong marikit-rikit, batong marikay-rikay, mi sondalo nakabantay.” from a book written by Diokno Manlavi.

thanks

Sigurits ako dan mi kakaelam enged anang sabat. Kaina ako pa paino-ino tay indi ko maelaman.

Dayon Camo…

Dayon sa ateng balay, tirik, tayong, pinao, sikad-sikad, aromasit, tarinting and Noriam Gabo Orlido.

Pakilala kamo. Tapos ang akeng pa tigem tigem ara indo pa nasasabat. Uliten ko,

“Tigem tigem, mayntras aga dalem, aga sabor nga aga sabor.”

Sirit??? Gariten, Bulalo and Kutapdi. Inde kita ren ka salet! Hehehehe!!! Enjoy kamo lamang tanan.

Tigem Tigem

Welcome ‘nong Ado Rafols a.k.a. unionbaysa, Malanie Reinoso, a.k.a. tagaikoy. Edward Ejis a.k.a. Gariten.

Kung sino man ang nalipatan kong y welcome, kablit ta indo ako lamang sa post nga dia. Pasensya, ay samuro ako busy ra masyado.

Ang tigem tigem ni kutapdi sa Chat Room number 335 ara pa nasasabat. Macon tana…

tigem….tigem…..

saka legas nga paray….eleb ang balay.

Ang kay mckhoy sa chat room number 338 ara pa ra nasasabat. Macuon tana…

tigem….tigem….

pating sa adlaw pagi sa gabi….

Kung naelaman indo ang sabat, pwede camo ag comment sa post nga dia o sa chat room. betangan indo lamang y anang reference number.

Mga Tiguem Tiguem nga natabo sa Chat Room

Dayaoen ta si nong Diony a.k.a. Kutapdi ara para enged alilipat ang mga tiguem tiguem. Sa Chat Room ing paambeng na y mayad. Ig macon tana

1. Dan den dan den…mag-abot ubanen.
2. Tirimpukpuk bulbulan…burikaten mapula.

Sirittt???

Ag Sabat si Katian…

@kutapdi –
1) Malam?
2) Birat?

Ag bales si Kutapdi

Katian….Ang patigem na cuyuno beken y bastos…saben mi ma offend kita maiteng panid sa atueng isusulat.

Mali cao!!! siguro mi dian pa ra dian nga caelam ang sabat. Keep trying though…

Ag lebas ang pira ka adlao, ara pa na kontente si Kutapdi ing dugangan na pa enged sa CR number 260 macon tana…

Mga tangay…mi dian aco romang patigem cung sinong acaelam magpatigayon lamang y sabaten…

4. Babai sa maraye…lalaki sa marapit.

5. Ugiao sa amuen…ogiao sa indo.

6. Aga sari tabid maski adin ca magpakon.

Aca sente si pusugon ig ag samit ag sabat…

HELLO DOMAN SA TANAN!!!!
@KUTAPDI 260 – PUWEDE KONG I-TRY IMONG PATIGIM???
4 – BAKLA?
5 – BALENG? (LASING)
6 – ASAWA?
HEHEHE! EASY…..

Ing samitan namen y sabaten ni Bulalo

@kutapdi on 260: Beken da cell phone di ba? beken da ang imong kabit? diaski ing kukorian kami!

Tay lamang mali para enged. Dan pira lamang sa mga pa tiguem tiguem sa Chat Room. Duro pang tiguem tiguem dian.

Ig kung naelaman indo ang mga sabat, indue camo maeya ag partisipar. Dia para lamang sa ateng kaambengan. Di ba Kutapdi?