Category Archives: Research

The Cuyonon Verb System: The First Approximation

3 years ago, we presented you the Constructive Analysis of True and Flase Cognates in Filipino and Cuyonon by Florida Dangan which i think is an awesome research. – This year ‘will give you The Cuyonon Verb System: The First Approximation by Erlinda D. San Juan.

The main purpose of this paper is to present the verb system of Cuyonon using Case  Grammar. A  general survey of the  verb forms was made taking  into consideration perfective,  imperfective,  contemplative,  recent and  intensive­recent perfective aspects, including affixes, case and nominal markers. r

You can get a copy here for your reference and thanks to www.sil.org – Have an interesting papers? just poke us here

San Carlos

Ang anang unang aran kono ang lugar nga dia ay BEDARAN. Ta’ idatong magkatinir sanda ren’ patron nga anang aran si San Carlos, sa kaliagan ang mga tao, ing bailoan anda ang Bedaran i’ San Carlos bilang maman ang aran ang lugar nga dia asta dadi.

Basaen indo ra ang: Caburian, Balading, Caponayan, Pawa, Maringian, Manamoc, asta Funda, Lubid.

Reference: Reference: Cuyono Legends: Some Values and Beliefs, by: Donabella Guardiano October 1996

Lubid

Dogang ta sa istoria ang Caburian, Balading, Caponayan, Pawa, Maringian, Manamoc, asta Funda, ay ang Lubid.

Ang mga tao kono sa lugar nga dia ay dorong kadederep agbuat’ Lubid alin sa pa’lang ang Buri nga maman ang anda opisyo.

Simpri katabid deman digi ang mga Katsila nga maman ang ag pakiman kung anono ang aran ang lugar nga dato anay.

Sa sabat ang isarang Nitibo, naanadan ang mga tao ang aran nga Lubid asta dadi. – Inaling mi elam kamong ibang istoria, indi kamo maeya partisipar.

Reference: Reference: Cuyono Legends: Some Values and Beliefs, by: Donabella Guardiano October 1996

CABURIAN

Marake kono ang BURI sa lugar nga dia dato anay. Mi aga istar digi nga mag-asawa nga ang babai anang obra magbuat i TAMPING alin sa Buntal ang Buri agod ibailo anda Paray sa Cuyo.

Nagpananem sanda’ marakeng Buri datong ing kokorang sanda ren. Impisa’ dato ing tawag ang lugar nga dia’ CABURIAN. Asta dadi Caburian pa ra!

Related Posts: Manamoc, Pawa, Maringian, Caponayan, Balading

Reference: Reference: Cuyono Legends: Some Values and Beliefs, by: Donabella Guardiano October 1996

Balading

Ang Balading ay isarang Sitio sa isla’ ang Bisucay nga kung sadin malapad ang lugar nga dia ig marakeng pananem.

Isara sa mga pananem ay Niyog. Nag abunda’ mayad ang Niyog dato anay ig naka produkto ang mga tao digi isarang irinemen, ang TUBA’.

Ara buay, kalilito ano? – Unaen ta ang Balading.

Continue reading