Category Archives: Query Sunday

Query Sunday 23

Sa ibang lugar ang mga Pulitiko nga ara ren sa andang truno, labi pa ang naging Prisidinti (Pabetang ta sa Amerika), ay mi anang sirbi o aga sirbisyo pa sa andang banwa paagi sa mga Charities.

Sa Pinas na’ maintras aga gorang sa andang truno’ ara sirbi o ara pakinabang. Maka’erep ano?

Query Sunday 22

Aliag amen andan i bailo’an and “show” page ay imoro ang aga host i ang media ag panari ren offer i ang free verion. Ang ameng pakiman andan tula’dia:

1. Anono kabay ang matinlo i bailo, o pasamoro ta mapapatinlo?

2. Kabay ayos lamang kanindo kung tangtangen amen den lamang ig ara ren i “show” page?

Tanan indong mga ena-ena ay dadayawen amen! – Matamang salamat ig kaloyan kitang tanan aten Gino sa Dominggong dia!

Doro pang Query Sunday

Query Sunday 21

Pabetang ta nga ikaw mi Super Power ig sa Cuyo mo lamang mapapakinabangan ig saka bilog enged lamang lamang imong mabob’wat, – Anono imong bob’waten agod ka ingganio kaw i mga Turista sa aten gamit imong Super Power?

Query Sunday 19

Maintras naga dalagan ang timpo, naga oman da ang tanang bagay digi sa kalibotan. Katabid ang ateng banwang Cuyo.

Para sa ateng QS… anono ang indong makokon sa Cuyo, kanodaya asta dadi?