Category Archives: Projects

Dengeg sa Pagbalikid sa Inalinan

Ing kakadenged kong ibarita kanindong tanan nga ang donasyon ang Cuyo Press nga mga Sphymomanometers asta stethoscope ay doro beal ang naging tabang sa PALMID Medical-Dental Mission 2008. Tenged sa mga donasyon nga nasambit ag dasig mayad ang pagburulongon ang ateng mga kasimanuang aga marasakit.

Sa aran ang Cuyo District Hospital aga pasalamat ang administrative officers nga si Mrs. Merlie Austria, Mrs. Cora Belen, Mrs. Mercy Rodriguez ig Mrs Ester-Josol Palao (Chief Nurse)

Demdemen indo nga pirmi kamong katabid sa pangadi ateng mga kasimanua nga libri kamo enged sa tan nga disgrasya. Kalooyan kamong tanan ateng Ginong Dios!

Matamang Salamat!
[TANGAY]
Note: Sa aran i ang Cuyo Press, matamang salamat sa Palmid sa andang pag initiate asta pag administer i dia paagi ki Tangay. Kaloyan kamong tanan ateng Gino’.
[KUTAPDI – BULALO – BAGASAY – BANBANEN]

Kaministiran y ang Ospital sa Cuyo

[STICKY POST:] Originally published on May 16, updated May 17 2007

Sa aran y ang Cuyo Press aliag amuen ipakita sa tanan ang current situation y ang Cuyo General Hospital base sa mga ladawan nga nabel y Joel Cabangbang anang pag-uli sa Cuyo ang ag lebas nga bulan. Medio makuri ra andan ipakita sa ateng site ang mga litratong dia pero, ang kanamen lamang ay kamatudan nga basipang mi mabuat kitang mga cuyunon para sa ikaka-ayad ateng ospital sa Cuyo. You might need to refer to the project page before you continue.

Continue reading

Carol Caabay Pledged 100 EURO

Mayad nga paglalawasen kanateng tanan. Si Carol Caabay gali ag email kanaken ig tana maliag ‘ag dugang y 100 EURO sa ateng Fund Raising (WOW). For more info, just click here.

Para sa ka’elaman y ang tanan, dia maman pa lamang ang ateng unang project, maliag y ko’n may maga darason pa, depende sa indong suporta.  Kung pera man ang mag sobra sa ateng pundo (Fund), dan idi-deposit ko sa bangko para magamit ta sa magadarason nga plano. Mga tangay ara maga tabang sa Cuyo kung ‘di kita ra lamang nga mga taga Cuyo. AGREE?

  • Ang pakiman… sino ang pwedeng sarigan sa Pinas para mag administer y ang project?
  • Ang sabat… Ang akeng darwa ka libayen. Si Wena sa Cuyo. Pati si Jun jun sa manila. (Make sense?) Para kung ano man ang maging problema ay sasabaten ko ang tanan. (But I promise it won’t happen).  Sa dadi sanda ara pa y kalibutan y ang ateng plano. Pero dan sanda inde ag tanggi kanaken.

U’liten ko, salamat sa mga Donors (See the Project page), kay Jomarie Ponce De Leon, Nong Diony Garcia, Nang Iris Vigonte,  and Joel Cabangbang sa Indong suporta ig pag sarig kanaken.

Kung may pakiman kamo, inde kamo ma’eya ag comment sa post nga dia. O kung beken, magpadara kamo lamang indong email kanaken.  Tegka lamang anay dige ig keep posted kamo lamang nga perme.