Category Archives: Graffiti

I Love Cuyo

Ilovecuyo

I love Cuyo simply because it’s amazing. The place where I was born and raised.  Why do you love Cuyo?

Obra ni Banbanen

Advertisements

Tigbas mo sa Bato

tigbas2

Tigbas mo sa Bato, kemkemen sa Panio, indi enged ag kupas maski ara ren ang lawas. – [Ploning]

[obran ni Banbanen]

Bisarang Cuyonon: Tekagan

tekagan

Ayamo Tekagan ig anonong ispisial sa bisarang dia? Ara! ademdeman ko lamang ang tricycle sa Cuyo nga anang aran Tekagan.

P.S. Ara ako’ tuyo’ na makasakit i leba, aliag ako lamang ag palua kung anono akeng aliagan…. ang Tekagan 🙂

[obra ni Banbanen]

Ilam: Bisarang Cuyonon

ilam

Ang ‘Ilam’ midio ren da sa  ‘en’ kung ang imong ing intris aliliag kanimo, aman? Piro kung ang lalaki ang magkon ‘ilam’ sa babae dan abutig. Indi ag padakep bui. Ilam, isarang bisarang Cuyonon nga marake anang maliag ikon. Mi ‘ilam’ nga ‘ara mares’ mi ‘ilam’ nga indi nay baeg ang matod.

Aylam bala kamo ren lang…