Category Archives: Ena-ena

Kuro-kuro

M/V Milagrosa style? O mi akalelam nga ara labet? + Daragang aka Dextrose pasensya doro’ bael

Aelaman ang kataman nga ang Milagrosa doro bael anang sirbi kanateng mga Cuyonon ig mabuay den aga sirbisyo. Ig tenged dian, saludo ako for being a part or our daily lives in general I should say. Piro mi mga bagay ako lamang nga ara naliagi datong mag uli ako ang bulan i Mayo ang dagong dia.

Continue reading

The unhurried life in Cuyo by Jaunderkid

I link ta kamo anay sa isarang matinlong article ni Juanderkid tenged sa ateng banua. Ig na touched ako sa anang ing kon…

Cuyo’s greatest strength, and its reward to those who travel to the island, is its people.  The warmth of their hospitality makes Cuyo extra special and the humble manner in which they live their life is both remarkable and inspiring.

Read more here

Shame Chinese Suckers

Akakarabot pa digi ang barita. Ing rapitan ako kaina akeng ka opisina ig ing pakita na kanaken ang atabo sa mga Pagolin sa Tubataha ig ang init akeng ulo. Way dagi ing gunting ko  sa isarang local news paper Metron News para ka share ko kanindo. Share indo sa iba agod maelaman ang mga Chinese nga dya nga beken kita ignorante.

Dagi ang link:  Kailora ang mga Pangolin.pdf

Maambeng nga Kapaskoan

Mambeng nga Kapaskoan kanakteng tanang mga Cuyonon sa bilog nga kalibotan. Basipang maipabot ta ra sa mga batang mairintek ang matod nga maliag i kon ang Pasko. ANG KINABATA ATENG MANONOBOS.

Ayamo nakon ko dya? Mabuay ako reng aga panid sa ibang tao ig pira ren kadagon kung pasamoro anda ing tuturuan andang mga bata nga mag sulat ki Santa Claus andang mga wish, ig ara anday tuturuan ang maliag i kon ang adlaw nga dia.

Basipang beken da dya ang kaso kanateng mga Cuyonon. Tulad sa Mal nga adlaw kung sadin apatay ateng. Dadi ang Adlaw nga ing bata ateng Gino. Beken si Santa Claus. En doto ako ren sa tradsiyon piro sa akeng seleng mali. Ano sa imong seleng tay Badong? Ang iba ngani maslit den aga wish pa ra enged 😀

Pasamoro man kamo mag silibra, Mambeng nga Kapaskoan Kanateng tanan, basipang sa adlaw nga dia magkorokobo ang grasya sa ateng pamalay balay, maromog kita i gegma sa isara mi isara.

Naisip mo ren ba ang Kalibutan kung ara paratayan?