Category Archives: Ena-ena

Kuro-kuro

Ang Istoria ang manig Pangisda

Israng adlaw mi manggaden nga dayo nga ag pakon sa Cuyo para magbakasyon ig aga panaw-panaw sa Kapusan ig akita na ang manig pangisda nga kakasad-sad lamang anang Baruto. Sa anang Baruto mi pira ka mababael nga Isda nga anang dawi.

Continue reading

Maambeng nga 2014

Maambeng nga bagong dagon kanateng tanan, isarang pag asa agod mabuat tang tama ang mga maling nabuat ang ag lebas nga dagon. Isara remang 365 ka pages nga libro ang ateng kabui sa dagong 2014, write good memories, let us fill them with all the forgotten things from last year – the words we forgot to say, the love we forgot to show, and the charity we forgot to offer!

Maambeng ig Maabundang Bagong Dagon sa tanang Cuyonon sa bilog nga kalibutan!

Masabor Ateng Pamati kung…

Magkadlaw adlaw-adlaw,
Tabangan ang apapakitaw tabang,
Magsa’ot,
Magkanta,
Magbuat i matinlo ig kaayadan,
Mag ngirit,
Magpasalamat,
Dayao’en ang iba,
Magpanid ig magpamati,
Magpangadi nga pirmi, para sa sadili, ig ipangadi ang iba.