Category Archives: Cuyonon Words

Tambeng

Ta anono dia? Mi apanambeng pa kabay dadi sa aten? Legal ba o illegal ang magpanambeng?

Advertisements

Pasambleng

Pasambleng kung sa tagalog Pasaway. Midyo sa SMART asta GLOBE andang signal pirming apasambleng. Imorat kasaka banggilid. Aman?

Marake pang bisarang Cuyonon digi asta digi

Alaw-alaw

Alaw-alawi anay doto imong tangay, dato midio akainem saben kasampok sa padir. hae hae hae!

Sigon sa akeng pagkamaramad, dia maman sa tagalog ang ALALAYAN.

Moro sa indong panid?

Kanaw-kanaw

Kampang ko akeng tangay paagi sa email. Tay sa sobra ameng intrimisan, nainambit na ang bisarang KANAW-KANAW. Sa akeng ka ignoranti, ing pakiman ko kung anono anang maliag y kon.

Makon tana magbales…

kanaw-kanaw, dato bayang diri-diritsong ilig.

Sabay kadlaw na sa uri, he he he. Ta, mi aesgedan ako remang madalem nga Cuyonon. Indi ko maelaman kung tana aga intrimis o ara.

Kabay mi aelaman kamo pang ibang pasanag?

Bisarang PABOR asta SAYOD

Indi ko ren i palabegen. Mi pakiman kami lamang andan kanindo. Ang atetenged sa bisarang PABOR asta SAYOD.

Aga obit-obitan sanda moro. Basipang kapasanag indo ra kung inoro ta pwiding gamiten ang PABOR asta SAYOD!