Category Archives: Birso’

Ang pagbabalik ni Cedric


Watch his first appearance here. Makon tana sa anang unang  Berso, Duto sa’men sa manamoc, mi babae nga duro tambek, mag pangi lopok lopok, ing tarabangan ang udok.

Ang bilin y kampitan ang bat_g igutan, ang Bila__y tabunan, agod inde ag unutan. estra biba.

Si Cedric aga Berso


Selenga indo si Cedric lima ka dagon pa lamang kaelam den ag berso. Salamat ki Tayangaw, sanda ki dawndenised. ing takan ako y kadlaw. Tayangaw inde mo lamang y private anang preferences sa YouTube, otherwise inde dan makita digue sa ateng site.

Continue reading

Berso: Round Up

Ang ka’ambeng y pamatian ang mga Bersong Cuyonon. Magkaysan kaka’ utot ako y bungisngis. Alilipay ako tenged maski pasamuro nadedemdeman ko si lolo, ang nabubuwe tana pa. Dan kung beken Berso mga Kwentong Cuyonon ang aga paka turog kanaken.

Sa Chat Room Page and site nga dia, dan ang mga tao duto mi anang Alias. a.k.a. Ig dan maman da ang mga tao ang Berso nga indong mababasa sa post nga dia. Ling lingen indo lamang ang a.k.a. page kung maliag indo sanda makilala.

Nabuo ang mga Berso nga dia tenged sanda aga irintrimisan ig maliag magpakadlaw. Ig ang importante sa tanan, sanda ay may mga utak. Mga taga Cuyo na mi utak.

Lugakan indong mga akes ig mag alakak sa mga Bersong Cuyonon. Estra biba!

Mi solteros akong parente;
sa babai inde ca discarti;
cung regesen mo acaca parangi;
ay moro na ara pa natuturi.

doto sa puro ang cuyo
mangingitit ig mababael ang mga bato
mga guapo ig pustura mga tao doto
bawal ang mga maririmo.

Continue reading

Berso numero dos

Mayad pa si Cristine Soto ka’lam pa ag berso. Ing daeg na ako pa, dagi anang berso sa Chat Room.

Duto sa amen sa Cabigsing;

mi saka punong baringbing;

anang daon naga kararing-karing;

magbunga puro mga daragang sumbing!!!!!

Continue reading