Category Archives: Birso’

Gravatars Everywhere

Mi nag email kanaken ig naga pakiman kung pasamoro kono aga betang i’ maiteng litrato sa kilid andang comment. Indi maliag ag pakilala piro disidido maelaman na. Ag katon da nga midio madali lamang ang sabat.

Ig ang sabat? sign up kamo lamang sa site nga dia: site.gravatar.com

Indi kamo ag apora. Please, I mean please read all the instructions. [TIA Nabs]

Berso

Marapit den ang pista kanaten, ma rekat-rekat kita ren i berso. Umpisan ko dasunan indo ah?

Mi lamgam akong aromasit
Kung mag lepad a tepeng sa langit
Ang Dios anang ing sasambit
Kolintas anang ing bibitbit

istra viva!!!