Category Archives: Abiso’

Announcements

Mag amblig sa mga illegal recruiters

Pademdem sa mga tao sa Cuyo nga mag amblig sa mga ahente nga aga pangako siguradong trabaho sa abroad.

Indi kita basta bastang magparaet maski pa kakilala ta ang aga pangrecruit, labi ren kung beken ta sigurado nga legal o matod ang agency na andang ing tatrabahuan.

Continue reading

Ayamo indi ako ka partisipar?

Mayad nga paglalawasen mga kasimanua. Aliag ko lamang ibarita nga kung indi kamo ka komintar digi sa Cuyo Press, ministir indo i Facebook, Twitter o WordPress account porabil kamo ka partisipar digi.

Kung first time indo ag komintar gamit ang indong account, it will be filtered for one time approval, for security reason. Basipang naintindian indo ra ang rason.

Pasisnya, beken ko kaliagan dia kundi dara ren da ang mga changes sa service nga ing babayadan ang CP dagon dagon.

Imbitasyon sa Pagsulat…

Minimum Words is 100.  Mabuay ko ren diang ing isip tay ara ako timpo ag sulat animan naisipan kung imbitaren ang maliag magpatad andang ena-ena sa tipikal nga Babai nga Cuyonon. – Tawagen tang  Ang Oring Babai Nga Cuyonon (The Last Cuyonon Girl).

  • Part 1. Introduction
  • Part 2. Body (ena-ena)
  • Part 3. Interactive conclusions. Ask questions to your readers agod mi sab

Kung intrisado kaw, Just tap the contact page. – Put Ang Oring Babai Nga Cuyonon in the SUBJECT line. – Basipang mi mag partisipar da.

[CP Admin]

Congrats Daz

Sa aran ang tanang aga domara ang Cuyo Press, Congratulations to Ma. Daziella L. Gange 1st Runner-Up, Miss Palawan 2011. It takes a lot of courage to do it. And you did it. Cuyo is PROUD of you for sure. Aman mga kasimanua?

Ing elat-elat ko pa ang ladawan ki Kamias.