Author Archives: Cuyo Press

#In Cuyo Palawan – HA HA HA

InCuyoPalawanhahaha2

Cuyo Press thinks HA HA HA is more amusing. Kung LOL moro imong gamiten midio sa beken matod nga alilipay, midio areregesan lang.

#incuyopalawan feel free to share.

Advertisements

#In Cuyo Palawan 3 – Anono dia?

InCuyoPalawanAnoito3

Anono dia? ay Dawat gali!

In Cuyo Palawan, we don’t say ano ito?, we say it the right way, anono dia? meaning, what is this? – And Cuyo Press think, it’s not painful if you say it right.

#incuyopalawan feel free to share.

 

 

#In Cuyo Palawan 2

InCuyoPalawanAmblig2

We don’t say ingat, we say amblig and we think it’s really beautiful. Sa Cuyo Palawan, amblig ang ameng bisara, beken i’ Ingat.

Amblig means take care.

 

 

#Kita mo dan Conching?

Ang tatay ni Conching mi lima ka liwat nga manga daraga. Ang andang aran ay: 1. Nana, 2. Nene, 3. Nini, 4. Nono. Ang pakiman ay, anono ang anang aran ang pang lima?

Kung ang indong sabat ay Nunu, mali kamo. Ang anang aran ang pang lima ay si Conching.

hahaha share na sa FB #kitamodanconching?