Author Archives: Cuyo Press

#In Cuyo Palawan

InCuyoPalawanMasengnad

Sa Cuyo Palawan masengnad beken maga saing ang matandes nga bisara. Meaning to cook rice. And Cuyo Press think its unique and wonderful.

 

Advertisements

#Kita mo dan Conching?

Ang tatay ni Conching mi lima ka liwat nga manga daraga. Ang andang aran ay: 1. Nana, 2. Nene, 3. Nini, 4. Nono. Ang pakiman ay, anono ang anang aran ang pang lima?

Kung ang indong sabat ay Nunu, mali kamo. Ang anang aran ang pang lima ay si Conching.

hahaha share na sa FB #kitamodanconching?

 

Pasamoro ag partisipar digi?

Darwa ka paagi…

Una: Click “Leave a reply” ig makikita ang Figure 1 tulad ang sa ibaba, ig mag ongal ongal kaw imong sarabien, tapos pindoton mo lamang ang “Post Comment” kung simpan ka ren.

OR…

Pangarwa:  Click mo lamang ang “Facebook” icon, login kaw with your credentials.

Screenshot from 2018-04-30 10-35-33

Figure 1: ang ladawn sa ubong, maman imong makikita kung i click mo ang “Leave a reply” – NOTE: The instructions applies to all posts, pages, even archives.

Amblig kaw Kulas

Kulas is a Canadian who travel around Philippines and his goal is to share happiness. Isn’t it nice?

So why am I posting it here? Two words, “Amblig kaw” (Take care). It’s a very profound words in Cuyonon dialect expressed deeply with care.

Check out his blog here

Studyanteng Putagan

Maistra: Ay kaw Roger sigi lamang imong ka putag, ara kaw pag seled sa History. Abir samitan ko imong abilidad. “Sino ateng pambansang bayani?”

Roger: “Ma’am si Dr. Jose Rizal”

Maistra: “Aka tsamba ka lamang”

Roger: “Ma’am ikaw mi kilalang Sonia?”

Maistra: “Ara, sino re’man dan?”

Roger: “Aylam… anang kabit imong asawa. Maredan, sigi lamang imong katuro ara kaw pag putag”