Author Archives: Cuyo Press

#In Cuyo Palawan 3 – Anono dia?

InCuyoPalawanAnoito3

Anono dia? ay Dawat gali!

In Cuyo Palawan, we don’t say ano ito?, we say it the right way, anono dia? meaning, what is this? – And Cuyo Press think, it’s not painful if you say it right.

#incuyopalawan feel free to share.

 

 

Advertisements

#In Cuyo Palawan 2

InCuyoPalawanAmblig2

We don’t say ingat, we say amblig and we think it’s really beautiful. Sa Cuyo Palawan, amblig ang ameng bisara, beken i’ Ingat.

Amblig means take care.

 

 

#In Cuyo Palawan

InCuyoPalawanMasengnad

Sa Cuyo Palawan masengnad beken maga saing ang matandes nga bisara. Meaning to cook rice. And Cuyo Press think its unique and wonderful.

 

#Kita mo dan Conching?

Ang tatay ni Conching mi lima ka liwat nga manga daraga. Ang andang aran ay: 1. Nana, 2. Nene, 3. Nini, 4. Nono. Ang pakiman ay, anono ang anang aran ang pang lima?

Kung ang indong sabat ay Nunu, mali kamo. Ang anang aran ang pang lima ay si Conching.

hahaha share na sa FB #kitamodanconching?

 

Pasamoro ag partisipar digi?

Darwa ka paagi…

Una: Click “Leave a reply” ig makikita ang Figure 1 tulad ang sa ibaba, ig mag ongal ongal kaw imong sarabien, tapos pindoton mo lamang ang “Post Comment” kung simpan ka ren.

OR…

Pangarwa:  Click mo lamang ang “Facebook” icon, login kaw with your credentials.

Screenshot from 2018-04-30 10-35-33

Figure 1: ang ladawn sa ubong, maman imong makikita kung i click mo ang “Leave a reply” – NOTE: The instructions applies to all posts, pages, even archives.