about us

Itigbas mo sa Bato’, kemkemen sa Panio’, indi enged ag kupas maski ara ren ameng lawas. Mga tangay dayon kamo sa blog i’ ang mga Cuyonon. The online journal of Cuyonon Peeps. Tawagen tang Cuyo Press -nga naimo’ Oktobri Dos Mil Sais dato anay.

Porabil ako mag padayon, ara’ mag kontra agod indi mapasaw. Ang Cuyo Press ay grupo’ i’ ang mga Cuyonon nga mararaye’ sa isara mi isara’ nga naga paratikaseg ig ara nanaeya’ kung sa’din sanda ag aralin. Ang Cuyo Press ara’ pirmaninting mission kung beken magpakadlaw, magkirilalan, mag irintrimisan sa linguahing Cuyonon nga sa dadi ay amat-amat deng nadodora’. Ang Cuyo Press ay ara’ pag indorso’ i’ mga Prudokto o Pulitiko. Ang Cuyo Press ay para lamang sa mga Cuyonon. Ang Cuyo Press beken i’ koniktado sa Munisipyo’ i’ ang Cuyo. Ang Cuyo Press ay mi mga totolanen nga beken i’ para sa mga bastek. Ang Cuyo Press ay aga gamit i’ mga dayo’ nga lingguahe – English asta Tagalog.

Kaming mga Cuyonon maski mangingitit, malilinang-linang da’ kolit. Ig tanan, kaelam ag birso’…

Doto sa’men sa Cuyo,
Mababael ig mangingitit ang mga bato’.
Mga babai’ ig mga lalaki,
Matitinlo ig mga guwapo.
istra viva!

TANGIS
[Obra ni Mandz Perez]

Ing takaw sa ameng Banua
Ing dara anda sa Paragua
Ang ameng Kultura
Amat-amat deng aga Kepla

Ing tigbas amen sa Bato
Ing putos pa’ maiget ang Panio
Pag eyep ang  ‘Abagat ig pagtaeb ang Dagat
Ag puti ang Bato’ ig adura ang akasulat

Ang Suba amamara
Ang Da’on nanaega
Ang Uran aga laka
Ang ‘Angin maroya

Ameng Tangis abalanaw sa Lugta

Click here for a brief history of Cuyo Palawan

Cuyo Press © 2006 – 2021