Tambay sa Baybay

cuyo pier

Ma’ambeng ag edeng sa kilid ang babay maintras malinaw ig madalem ang dagat. Kakabel problima hehe.

Ang ladawan sa u’bong ay ang Pantalan ang Cuyo bel sa kilid ang babay kung sadin mi aga pang tosik 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s