Bisarang Cuyonon: Tekagan

tekagan

Ayamo Tekagan ig anonong ispisial sa bisarang dia? Ara! ademdeman ko lamang ang tricycle sa Cuyo nga anang aran Tekagan.

P.S. Ara ako’ tuyo’ na makasakit i leba, aliag ako lamang ag palua kung anono akeng aliagan…. ang Tekagan 🙂

[obra ni Banbanen]

2 thoughts on “Bisarang Cuyonon: Tekagan

  1. Jose Palao Macolor

    Tekagan—daraga, cuyono, dorong capostura lempeo makore mapaliag; tana ang maman engued pareng-pareng ang cuyo.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.