Kantang Cuyonon: Panyo sa Bato

Kumusta ka ren, kung ing sisinti mo pa

patawada ako, patawada ako ing mal ta kaw

Ing kumusta mo ako, asinting nga midio ara tabo

Ing enged man o ara, gegma mo ing andem ko

Chorus

Ing baliskad ko ang Bato, ing buskad ko ang Panyo

Baliskada ang Bato, buskada ang Panyo

II

Kumusta ara ren, tipan ay lipat

Dalan ay agpiet, Dagat ay madalem,

Ang uran akanta, ang angin a pangumusta

Ang Gegmang adura, sa Panyo makikita

Chorus II

Ing baliskad ko ang Bato, ing buskad ko ang Panyo

Baliskada ang Bato, buskada ang Panyo

Baliskada, buskada, buskada baliskada

buskada baliskada, baliskada buskada

Baliskada buskada ang panyo sa Bato

[obra ni Banbanen]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.