Kantang Cuyonon: Bunga Ang Kaisbutan

Asisintian ang padayaw, ugali ren ang kapungaw,

Sa banal nga lugta, nga ing bunyagan i luha,

Sa lapad I ang sular,

 sa sagupit nga dalan ing kudalan,

Ing taneman i ang bunga ang kaisbutan,

sa luyo ang kudal, mi luha nga apaliped,

para makita ang bunga ang kaisbutan,

Kapongaw ig Kanugon ang akeng asisintian, sa bunga ang kaisbutan

[obra ni banbanen]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.