Kantang Cuyonon: Maling Dalan

Tenged sa andang sadiling dalan, Sanda-sanda ag boronggoan. Tenged sa andang sadiling dalan, Ara pagbabago ig ara agbago. Sanda-sanda aparabotilan.

Dagi ang isara pang kantang Cuyonon nga “Tangis” nga obra ra ni Banbanen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s