Kanta: Tangis

TANGIS

Obra ni Banbanen

Ing takaw sa ameng Banua
Ing dara anda sa Paragua
Ang ameng Kultura
Amat-amat deng aga kepla

Chorus

Ang Suba amamara
Ang Da’on nanaega

Si nining atangis abalanaw sa lugta

Ang Uran aga laka
Ang ‘Angin aga roya

Si dodoy atangis abalanaw sa lugta

Ing tigbas amen sa Bato
Ing putos pa’ ang Panio
Pag eyep ang  ‘Abagat ig pagtaeb ang Dagat
Ag puti ang Bato’ ig adura ang akasulat

Ulit-uliten ang Chorus asta mapaos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.