Ang Istoria ang manig Pangisda

Israng adlaw mi manggaden nga dayo nga ag pakon sa Cuyo para magbakasyon ig aga panaw-panaw sa Kapusan ig akita na ang manig pangisda nga kakasad-sad lamang anang Baruto. Sa anang Baruto mi pira ka mababael nga Isda nga anang dawi.

Nabilib ang dayo ig agpakiman tana sa manig pangisda kung moro buay bago na nadakep ang mga Isda. Ag sabat ang manig pangisda “Midio mabuay-buay da.” Ag pakiman oman ang dayo kung ayamo aray tanay pabuay sa laod ig magpandakep marakeng isda?

Ag sabat ang manig pangisda nga mambeng tana ren nga mi dawing maite para sa anang pamilya.

Ag pakiman oman ang dayo “Piro anono imong ing bubuat kung ara kaw ipapangisda?”

Ag sabat ang manig pangisda “Gabi ako ren aga katorog, pirmi kami aga karawat kami akeng mga bata, kaisan aga panaw-panaw kami akeng asawa sa baybay ig kaisan aga diaryo-diaryo tag mamaintek ig aga Gitara kaiban akeng mga tangay kung masanang ang Bulan. Doro akong ka okupado senyor”

Ag pabugal ang dayo nga midyo mi pagka gahaman, “Ako isarang Investor sa Manila, ig matatabangan ta kaw. Magpangisda kaw matama ig anang kita ibabakal mo marakeng Pump Boat asta maging Barko. Kaisa tagmamaintek nga dawi, puwidi mong ipabakal ang marakeng isda sa Manila sa mga big time buyers asta kapatindeg kaw imong sadiling kumpanya sa Manila.”

Ig dogang na pa “Syimpri maga lagted ka ren sa Manila ig babayan mo ren ang maiteng Isla nga dya”

Agpakiman ang manig pangisda, “Piro moro dya buay bago ko matupad?”

Ag sabat ang dayo, “20-25 years”

“Tapos, Senyor?” ag sabat ang manig pangisda.

Ag alakak ang dayo, “Dan ang da best nga parti. Kung mag abot den ang tamang oras, ibabarita mo sa publiko nga ing papabakal mo ren imong kumpanya ig maga manggad ka ren. Maga kita kaw milyon-milyon.

“Milyon Senyor, tapos?” sabat ang manig pangisda.

Tapos, “Maga retire ka ren. Maga balik kaw sa Cuyo agod kakarawat kamo imong mga bata, kapanaw-panaw kamo imong asawa sa baybay, ig ka dyaryo mo imong mga tangay maintras aga gitara-gitara kung masanag ang Bulan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.