Sampulo ka Engey

Saka Engey, Darwa ka Engey, Tatlo ka Engey, Apat ka Engey, Lima ka Engey, Anem ka Engey, Pito ka Engey, Walo ka Engey, Siyam ka Engey, Sampulo ka Engey…

 

Advertisements

2 thoughts on “Sampulo ka Engey

 1. palaminko

  Animan i doro ka golo sa MRT/LRT ay katamang mga riders makokon ta nga ara enged pinanidan poira pa sa indi kaelam ag dason sa mga simpling rigolasyon pariho ang ing totoro ang mga arrows nga dato sa litrato.

  Like

  Reply
 2. Cuyo Press Post author

  Isara lamang diyang pademdem nga kung indi tay impisan sa ateng mga sadili indi kita enged ag asinso.

  Ang iba agasinso ren, dato ing bubulog ada ang kabukidan gamit ang Sinso 😀

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s