Inosinti Lamang ang Abebereng

Maramig ang Timprano,
MALINAW ig Madalem ang Dagat,
Aparakiramdaman, aga Isip, Abebereng…
Sa Marikot nga Dalan, abaragatan, aserelengan, aray sasarapetan, piro aga irintindian.

Matas ig Mainit ang Adlaw,
Ara PUNONG mapasirongan,
Aparakiramdaman, aga Isip, Abebereng…
Sa Marikot nga Dalan, abaragatan, aserelengan, aray sasarapetan, piro aga irintindian.

Sa delem ang Gabi, aga init ang Lawas,
Ara SULO sa Lansangan,
Aparakiramdaman, aga Isip, Abebereng…
Sa Marikot nga Dalan, abaragatan, aserelengan, aray sasarapetan, piro aga irintindian.

Sa Amianan, Bagatnan, Kasaplan ig Sidlangan,
MAITENG BANGKITO, ing aragawan,
Aparakiramdaman, aga Isip, Abebereng…
Sa Marikot nga Dalan, abaragatan, aserelengan, aray sasarapetan, piro aga irintindian.

Ha? –
Inosinti Lamang ang Abebereng.

[Obra ni Banbanen]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.