M/V Milagrosa style? O mi akalelam nga ara labet? + Daragang aka Dextrose pasensya doro’ bael

Aelaman ang kataman nga ang Milagrosa doro bael anang sirbi kanateng mga Cuyonon ig mabuay den aga sirbisyo. Ig tenged dian, saludo ako for being a part or our daily lives in general I should say. Piro mi mga bagay ako lamang nga ara naliagi datong mag uli ako ang bulan i Mayo ang dagong dia.

Maraye pa, agpabel ako ren akeng ticket ki nanay via Iloilo to Cuyo. Ag alin kami May 24th. – Tenged napaaga ameng abot sa Iloilo, ag disisyon kami akeng libayen (a.k.a. Kasaplan) nga iated ameng gamit sa barko maaga agod kapanaw panaw kami sa lansangan ang Iloilo.

Pag abot sa pantalan, ag pretend ako nga ara ako ticket ig kunwari magabel ako pa lamang (Ing buat ko dya ay moro marake ang mga taga ibang lugar nga aga email kanaken, aga reklamo nga ang kuri kuno ag bel ticket priming fully booked) – Ig maman da ang sabat kanaken ang guardia, ara ren kuno ticket.

Pagkatapos amen libot-libot sa Iloilo, 4:00 PM ag board kami ren ig alin da on time. Paglebas ang pira ka oras mi saka Crew nga aga issue i ticket sa ara mga ticket. Ing pakimanan ko, konako…

Kuya tanong lang po at huwag nyong pi-personalin. Bakit laging sinasabi na fully booked na, pero nakakapag issue pa pala kayo dito?

Anang sabat..

kasi po hindi nagreport yung office sa Puerto Princessa City.

Ing baliskad ko akeng pakiman…

Paano po  nai declare na fully fully booked, kung ang office sa Puerto ay di narereport, ayon po sa sinabi nyo? At saka, ganun din po pag galing kami ng Puerto, sinasabi na di raw nag report ang Iloilo office? Pero sa barko may nag i-issue ng ticket?

Makon tana..

Basta po sir ganun po yun. (Sabay talikod, duh, be professional I am talking to you!)

Mi malansa nga atatabo obviously nga dapat ayuson. Ang pakiman Sino? Inoro? Kano? Pasamoro? – Milagrosa ba, o mi akaelam nga ara pagpalabet?

milagorsa

Oppsss… Beken pa tapos. Pagbalik ko Iloilo (May 27th), maaayos ang tanan from Cuyo. Akamata ako alas 2:00 AM ig ag pakon ako sa ubong sa likod ang barko ag pangin-angin. On my way, mi akita akong pasahero nga aka Dextrose ig dorong kahalata nga mi ing sisinti. Aliag ko andan i rapitan i pakimanan anang aran tay ag alanganin ako nga saben kilala anda ako ta sanda beken ko kilala. I just closed my eyes (sa likod ang barko)  and prayed nga basipang ayos da ang daragang aka Dextrose. – Ag balik ako rang lagi sa akeng tihiras pira lamang ka Minuto ampang ampang sa ibang pasahiro nga aga parangin angin.

Pagmata ko agsampet den ang barko. To my surprise, ang mga pasahero aga paraunan i lusong ig ang kailorang daraga nga aka dextrose, aga kuriseng i mayad sa anang ing sisinti aga elat nga maubos den ang pasahero agod kalusong tana, ang makaerep pa, ang mga Ilonggo maski aka lusong den agabaralik pa oman,  Damparang. Napaka insensitive nyo naman!

The point here is… Dapat andan ing pauna ra ang mga crews i palusongon ang mga pasyenteng adang sakay. Maling sistima dia nga dapat matadeng den. Ang pakiman, sadin dapat mag impisa? Sa Hospital, Sa Munisipyo, sa Barko? o kanateng tanan bilang Tao ig pasahero?

Dia ba style ang M/V Milagrosa nga mabuay deng atatabo ig ara lamang iririklamo ateng mga kasimanua? O mi akaelam dang ara lamang pagpalabet? – We all have responsibilites here, bilang Cuyonon ig bilang TAO den lamang, kung ang sistima indi katabang.

Sa daragang aka dextrose, GUILTY ako nga ag una lusong kanimo. Pasensya doro bael neng. If only I could rebook my early flight to Manila on May 28th, the same day we arrived in Iloilo, maski ako ren ang sakaurian ag lusong sa barko, kauna ka lamang ig kaabot sa hospital. Basipang maayad ka ren da dadi. Godbless.

Kung magtarabangan kita ig magberegkes begkes, mapapatinlo ta ang pangabui ig sistima sa Cuyo. Ig ang sulosyon beken i pirming Kuwarta.

[banbanen]

3 thoughts on “M/V Milagrosa style? O mi akalelam nga ara labet? + Daragang aka Dextrose pasensya doro’ bael

 1. poroanen

  Dan sa pantalan i’ ang Cuyo mi opisina ang PPA o Philippine Ports Authority o kong beken ang Coast Guard nga maman ang mi kargo i’ ang natetenged sa safety and well-being of passengers. Dadi, “it is too long after the fact or incident,” ta kaleba ara ka ra i’ manga aran nga ingpamel agod masasambit mo sa Philippine Transportation Commission nga maman den lamang ang mapapadaran i’ riklamo. Maski saka tao lamang ang magriklamo kong TIMELY ig mi verifiable facts at the site, mi maboboat.

  Like

  Reply
  1. poroanen

   Maayad da banbanen nga agpakiman kaw i’ ang natetenged sa pagparabakalen i’ ticket. Kong iba dan, maski gek lamang ara enged. Mi saka incident akong naagian da kanodayang maboay-boay den. Ang bapor nga papakon i’ Cuyo (mabael dia sa Milagrosa o Montenegro) makon magaalin 5pm. Ta kami i’ na agsarakay den da ara pa ang alas koatro. Sa bapor don, ingbaeg kaming ang bapor indi agalin asta 7pm. Ang makori, ang manga pasahiro indi anda ren ipalosongon agod magkaen. Ta makon sanda ara ra’toyong magpakaen sa manga pasahiro. Akeng boat ingelat ko nga mag-inspection ang Coast Guard ig ingampangan ko ang Lieutenant nga mi command ig agriklamo ako nga ang kapitan ara’ toyong magpakaen sa manga pasahiro ig ara ra itogot nga magpalosong. Ingordinan i’ ang Coast ang kapitan. Ara sanda itogoti nga magalin asta ara sanda itipan nga magapakaen. Ta ingelat enged i’ ang tiniente nga makaimpisa sanda i’ simpan i’ yapon. Ang kasilag ingan i’ ang kapitan, agapamoyayaw pa, agpakiman kong sino kono ang agbaegbaeg. Animan matinlo ra enged kong osisaen ang baraegan i’ ang riklamo agod maaaksionan.

   Like

   Reply
 2. bagasay

  Ang madangmit pa, ang taga cuyo aga bel den lamang i’ Iloilo-Puerto ticket maski anang bibiyahien Cuyo-Puerto lamang tenged nga “fully booked” kuno. Ang natatabo mas ma’l ang ticket. Pero ara kita maimo, kaisa indi kita kaalin. Natatabo dya sa parehong barko – Milagrosa man o Montenegro.Sa mi pangbayad, ara sapayan. Ay sa ara pangbayad?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.