Masabor ag uli sa Cuyo

Masabor ag uli sa Cuyo labi pa ren da enged kung mi mga mal kaw sa imong kabui nga aga elat da kanimo ig nanaidlaw kanimo tenged sa pira kadagon nga ara ka anda akita. Ig simpri beken kumplito and bakasyon kung indi masamitan ang mga pagkaen nga atenanen pariho ang mga ladawan sa ibaba.

Live Lapu Lapu

Live Lapu Lapu

Skabitsing Lapu LApu

Skabitsing Lapu Lapu

kamaron

Linggeb nga Suran

Linggeb nga Suran

Tarawis

Tarawis

Manggapangga

Manggapangga

Beteng

Beteng

Ikaw, anono imong ing sasagyap kada aga uli kaw sa’ten? – Ara ako mi akitang Tuba ig Yahu, sinyalis den kabay dya nga pati pagkaen nga atenanen adudura ren da nga aga dason sa ateng sadiling bisara? O kabay beken lamang anang panimpo?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.