Mambeng nga New Year

mambeng nga bagong dagonShhsssssstttttt… PLOK! – Mambeng ig Maabundang Bagong Dagon Kanateng tanan nga mga Cuyonon Alin sa Cuyo Press – Oppsss…. amblig saben malupukan kamo!

Sa pagpaelam sa dagong 2012, ig sa pagbagat ang 2013, ig sa seled den i Pit0 kadagon and Cuyon Press, aliag ta kamo isalan isarang quote alin ki Ralph Waldo Emerson…

Write it in your heart that everyday is the best day in the year

Kampay!!! – Masut ako anay Polka Dots haha

1 thought on “Mambeng nga New Year

 1. penet

  Mga Lilien (superstitions) sa Bagong Dagon.

  1. Mag buat i duro ka baskeg na lisang para matabog ang marimong ispirito.

  2. Sindian ang tanang padake sa balay para masanag ang bagong dagon.

  3. Abrian ang pirtan, bintana, aparador ig tokador para magseled ang suwirti.

  4. Bayadan ang mga utang. Punon mo ang pitaka i mga pisong papel. (Ang mga pilipino aga paret na kung anono andang istado pinansiyal ang pagtetengan ang Disyembre 31, maman da ang sa Bagong Dagon.)

  5. Limpion ang tanan.

  6. Mag so’t i polka-dots. Ano mang korting bilog sinyalis i manggad.

  7. Mag samog i sinsilyo sa tanang parti ang balay, sa ubong ang lamisan…. sa seled ang tokador…

  Mga lilien sa pagkaen

  8. Magsimpan i 12 na bilog na prutas, saka bilog kada bulan sa maabot na dagon.

  9. Mag emem i bilog na ubas sa pagbagting ang alas dose ang gabi.

  10. Magkaen i mga nitibong pagkaen na maragket katulad ang suman para ang suwirti mag deket sa bagong dagon.

  11. Magkaen i pansit para mag labeg ang kinabui.

  12. Mag lugbo i 12 ka bisis para magdogang imong ta’s. (ing bubuat dia ang mga pilipino na kabatan).

  13. Indi ag kaen i manok o isda. Aga pakita dato kunon i kakurian i pagkaen.

  Sa Bagong Dagon Mismo

  14. Indi ag panglimpio i anono man. Sabenda masilig indo ang mga suwirti bago mag Bagong Dagon.

  15. Indi ag gastos maski saka sentimos. Imong pagka ngilin sa unang adlaw ang dagon maimong urosuyon sa bilog na dagon.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.