Maambeng nga Kapaskoan

Mambeng nga Kapaskoan kanakteng tanang mga Cuyonon sa bilog nga kalibotan. Basipang maipabot ta ra sa mga batang mairintek ang matod nga maliag i kon ang Pasko. ANG KINABATA ATENG MANONOBOS.

Ayamo nakon ko dya? Mabuay ako reng aga panid sa ibang tao ig pira ren kadagon kung pasamoro anda ing tuturuan andang mga bata nga mag sulat ki Santa Claus andang mga wish, ig ara anday tuturuan ang maliag i kon ang adlaw nga dia.

Basipang beken da dya ang kaso kanateng mga Cuyonon. Tulad sa Mal nga adlaw kung sadin apatay ateng. Dadi ang Adlaw nga ing bata ateng Gino. Beken si Santa Claus. En doto ako ren sa tradsiyon piro sa akeng seleng mali. Ano sa imong seleng tay Badong? Ang iba ngani maslit den aga wish pa ra enged 😀

Pasamoro man kamo mag silibra, Mambeng nga Kapaskoan Kanateng tanan, basipang sa adlaw nga dia magkorokobo ang grasya sa ateng pamalay balay, maromog kita i gegma sa isara mi isara.

Naisip mo ren ba ang Kalibutan kung ara paratayan?

 

 

 

2 thoughts on “Maambeng nga Kapaskoan

 1. penet

  Maambeng na Kapaskoan da! pasensiya ren mga mga kasimanwa bago lamang ka tulaos ang manigpenet. Ag pang ayos pa ang ranggang parti ang penet para mi simpan sa Pascua.

  Like

  Reply
 2. Ver

  Hi! I am not Cuyonon but I love Palawan very much. I would like to know how to greet “Happy New Year” in Cuyonon. Can you guys help me out with this? I would like to greet my local friends next week. Thanks 🙂

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.