Señor Tagbalay

Salamat ki Odessa Oliveros

O señor tagbalay taques nga dengegan
maske manek ingan indong katurog diyan
Pagmata camo anay, magbangon, maglengay
Pobreng mag-asawa nga dague sa ibaba.

Ako ang si Jose nga taga Galilea
Ang akeng kaiban, ang akeng asawa
ang anang aran, omao ang si Maria
Sa raye ameng panao capilay deng sobra.

Lugar nga Nazareth duto kami ag alin
Ameng ing paconan ang lugar nga Belen
Cami aga pakiloy ameng calisedan
Sa ameng pagpanao, cami ay nagabian.

Ig labi pa engued sa ‘meng pagkabetang
Ameng pag aguanta nagaturo ameng lua
Ay dadi si Maria madali ren ag bata
Ig cong maga sarang kami maga saca.

Salamat, Salamat

Salamat, Salamat
Kanindo nga tanan

O tagbalay nga denganen
Ig sa Dios kamo kaloyan
Ig tabangan sa indong kaminesteran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.