Mag amblig sa mga illegal recruiters

Pademdem sa mga tao sa Cuyo nga mag amblig sa mga ahente nga aga pangako siguradong trabaho sa abroad.

Indi kita basta bastang magparaet maski pa kakilala ta ang aga pangrecruit, labi ren kung beken ta sigurado nga legal o matod ang agency na andang ing tatrabahuan.

Kano lamang ni mga kasimanua kita nga narecruit sa Cuyo papakon Singapore. Ing pangakuan sanda siguradong trabaho ig ing pabayad kurang-kurang PHP100 y ang broker sa Manila. Bago mag-alin papakon Singapore ing sugo sandang magpabaylo sobra ka S$1000, kantidad nga ingbel halos kananda ang kontak ang broker pag-abot sa Singapore.

Agbayad sanda sa pagparaet nga sigurado andang trabaho sa Singapore. Dato gali pag abot sa Singapore peke o beken rehistrado ang ahensya nga dapat magapaseled kananda obra. Maski tabangan sagyap obra ara ingbuat ang kontak. Andang habol lamang talaga ay kuartan andang mga biktima.

Magresearch kita ig magpakiman sa ateng mga kakilala bago kita magparaet sa kung sino mang recruiter o ahente o broker. Dorong kasanay ang mga dan magpangloko. Kaysan agagamit sanda aran y saka rehistradong ahensya para magparaet kananda andang recruit. Tapos dadaraen anda sa kung kinong o ading opisina sa Manila andang recruit para paluaen nga legal sandang ahensya.

Dan ang POEA mi listan ang mga rehistradong ahensya sa andang website. Pero maski pa akarehistro ang ahensya, tawagan ta ang ahensya mismo para kumpirmaen kung aga obra manda kananda ang tao nga agrecruit kanaten. Buaten ta dya bago kita magpakon Manila ig magtaw ano mang kantidad sa ahente o recruiter.

Indi ta itugutan nga mi iba pang Cuyonon ang mabiktima. Maging ismarte kita sa tuladyang bagay.

1 thought on “Mag amblig sa mga illegal recruiters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.