Saka Dominggong Sulat

Dear Tatay,

Ag sulat ako dading Lunes, para kaulog ko sa Martes, agod marisibi mo sa Miyerkules, ig mabasa mo sa Huwebes, balesen sa Biyernes ig kaulog sa sabado tenged kaministiran ko kuwarta sa Dominggo.

SABAT ANG TATAY

Dear Dodoy,

Imong sulat ang Lunes na ing ulog mo ang Martes ay arisibo ko ang Miyerkules. Abasa ko Huwebes den, ing sabat ko ra ang Biyernes ig ing ulog ang Sabado agod maelaman mo nga Dominggo ako ara kuwarta. Diamat kaw ara ka ibang aelaman.

😀 😀 😀

1 thought on “Saka Dominggong Sulat

  1. Kilikog

    Dadi mag text den lamang para sa ministir na ipadara sa Western Union, mag reply ang MTCN number ig maririsibi mo ron ang kwarta sa saka oras lamang.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.