Ayamo indi ako ka partisipar?

Mayad nga paglalawasen mga kasimanua. Aliag ko lamang ibarita nga kung indi kamo ka komintar digi sa Cuyo Press, ministir indo i Facebook, Twitter o WordPress account porabil kamo ka partisipar digi.

Kung first time indo ag komintar gamit ang indong account, it will be filtered for one time approval, for security reason. Basipang naintindian indo ra ang rason.

Pasisnya, beken ko kaliagan dia kundi dara ren da ang mga changes sa service nga ing babayadan ang CP dagon dagon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.