Sa seled ang Cuyo…

Iba-ibang pangabui ang mga Cuyonon sa seled ang Cuyo.

Ang mga taga Catadman nga manigpangawil aga paawat begsay papakon sa laod ig magpangawil isda sa matinlong paagi. Ing pili anda dia tenged aliag andang pakaenen andang pamilia I ang bunga andang matinlong pinaulasan.

Ang mga taga Tucadan nga aga besak bato, aga paulas sanda ig aga elat kung inoro o sino ang mapaobra anang balay agod mi kita sanda sa matinlong paagi.

Ang mga Istibador aga elat ang abot ang barko para mi kita sanda ra.

Ang manig sageb aga toktok sa mga balay balay aga ated ang tubig sa maiteng kantidad.

Ang manigpamunak aga pasalamat mayad sa mga mahilig ag irimara agod mi obra sanda.

Tanan dia pira lamang sa mga tao nga aga parangabui matinlo sa ateng banua ig ing pili anda dia tenged aliag sanda mabuing matandes ig malimpio andang konsinsya.

Ayamo mi mga tao nga mas pipilien adang ranggaen ang Dagat para mapakaen anda andang pamilia? Ayamo mi mga tao nga mas ing pili andang magtinda bawal na bulong agod indi lamang ag besak bato? Ayamo mi mga tao nga aga buat illegal agod lamang mapaadal anda andang bata?

Dia ba dadi lamang atatabo, o mabuay den nga ing papabayan ta lamang animan ara kita asinso?

2 thoughts on “Sa seled ang Cuyo…

 1. Lato

  ang marimong bolong bago lamang pwro ang iligal fishing ang una pa..

  ang pinaka mabael nga problema sa aten ay ing adlekan ag limeg ang mga tao labi pa ren kung atobangan…

  ang rason?? saben mag raet andang leba o maka sakit sanda leba ig kung mi pwesto o katengdanan sa banwa o privado nga lugar, ing rerespeto (kuno)..

  isara pa poros paryente ig aga tarangayan ang mga tao sa cuyo labi oa ren ag mga orig..

  dan akeng sabat..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.