11 thoughts on “Pasamoro kung ara FB?

 1. Kilikog

  Kapon ag sakay ako ang subway pakon sa downtown LA ig na obserbaran ko na ang manga tao sa train puro mi akatagsek na earphone sa andang talinga, aga uyog-uyog andang manga ulo’ ig sige lang ang tuslok sa screen andang CP,i-phone, , i-pod. Iba ren talaga, kanya-kanyang mundo. tsk tsk tsk

  Like

  Reply
 2. bagasay

  matud,penet. kung ara FB mabaralik sanda sa cuyopress ig ma-appreciate anda ren ateng maiteng komunidad. digi. dan ngani sa dadi nga ang tama ang ing papadaran i’ mga disparatis ig agkakararangga andang mga computer tenged dyan, maabot enged ang timpo nga maga intra sanda ren oman kanaten ay ateng grupo secured, ara botig nga aran digi, tanan kita aga kirilalan.

  Like

  Reply
 3. Lato

  dan kung magbalik sanda dige andang aliagan kuno daraen anda andang mga pics..

  dia baya maman akeng na panidan nga umpisa tanggalen y banz ang mga pics, ag karadora sanda..

  Like

  Reply
 4. balenek

  Makon sa news ang FB medyong adik pa sa aga panabako. aruy pag mata siguro FB, bago makaturog FB, ang tagenep FB para enged. ta dato lamang. Tay maambeng da manda sa FB kaso lang ang iba aga suwayan, tapos aga sukot pa y ang mga utang. ha ha Ara pag private ang dyaske.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.