Istambay: January 17 2011 – December 30 2011

1. Penet – 01/17/2011

Ay ako ra ang maga first honor digi.

Kabalik ako gali sa mga toltolaneng inintsik. Makon si Manong Peping Zabala dial gali ang mga intsik indi kaelam ag sambit ang litrang “r”. Isarang bisis ag sakay tana i PAL papakon sa Manila, tay aka tepad na isarang intsik. Makon nga lagi si Manong Peping “Kayo pala hindi marunong magbigkas ng “r”.
Makon ang intsik “Sinong sabi-sabi sa iyo?”
Makon si Manong Peping “Abir paki bigkas ang “Porque, porque mi amor”.
Makon ang intsik “A madali iyan”. Banatan nang lagi “Poque, poque mi amo(y).”
Bereblag sanda.

3
0
Rate This

 

2. Kilikog – 01/17/2011

Ang S kono, midyo sa T sa chinese, Animan bala kamo ren ag basa ang address na: 6-6-010, Pasay City

2
0
Rate This

 

3. Kilikog – 01/17/2011

Pendeho!!!

PISYONG: Pay, bebelagan ko ron si komay mo aymoro ingtawag na akong Pendeho.
BIRYONG: Pasensya ren lamang
PISYONG: Nabotan kong mi ibang lalaking kaba’not animan ingkompronta ko: konako, ara mo ba naelami imong ingboboat na dia? anang sabat, En naelaman ko, PENDEHO!!

1
0
Rate This

 

4. Kilikog – 01/17/2011

Restroom-BABAE

BANYO QUEEN: Mister, Mister pambabae ho ito.
KAGAWAD: En aelaman ko, ay dia pambabai da.

3
0
Rate This

 

5. Kilikog – 01/17/2011

POLITIKA!

Makon akeng kabatok, ako kono ara batug. Konako kanana, kung matud imong ingpapamaritang dan, pakimani imong kaba’not, BOTIGEN!!

2
0
Rate This

 

6. Kilikog – 01/17/2011

SEKSETARY: Kagawad, aga-apply ako trabaho sa pagka sekretarya.
KAGAWAD: Aruy, pasensya ren lamang, piro sa dadi ara kami bakante
SEKSETARY: Please kagawad maski anong position mapaseled lamang.
KAGAWAD: Aw! Datu gali, tai sige.

4
0
Rate This

 

7. banbanen – 01/17/2011

5 tips for a happy man’s life

5. Dapat mi babai nga maga tabang kanimo pangita

4. Babai nga epetan kaw ig mamalen

3. Babai nga kaelam ag pakadlaw

2. Babai nga ing spoiled ka mayad

1. Siguradon mo nga ang apat nga dia aray kikirilalan :-)

4
0
Rate This

 

8. palaminko – 01/18/2011

IKAP:

Darwa lamang kono ka klasi i’ tao digi sa kalibotan.

Ang saka klasi pag agmata sa timprano andang kon, “Mayad nga adlaw, Mal nga Ginoo.”

Ang saka bilog i’ na, andang kon, “Mal nga Ginoo, adlaw don gali!”

3
0
Rate This

 

9. Kilikog – 01/19/2011

Late deman si Lio-Lio sa anang miting appointment, aymoro indi tana kono ka paragotrot tenged ingdason na ang manga Freeway Signs na makon:
MINIMUM-55 miles
MINIMUM-35 miles
MINIMUM- 5 miles
WELCOME TO MINIMUM

2
0
Rate This

 

10. Kilikog – 01/19/2011

Sa Holy Communion:

Padre Pilyo: Body of Christ
Pidong: Amen
Padre Pilyo: Body of Christ
Cadoy: Amen
Tekagan: Amen
Padre Pilyo: O’ Christ what a body!!

2
0
Rate This

 

11. Kilikog – 01/19/2011

Sa anang kabereng, ag pakimanan ang saka customer sa waiter kung ayamo mi akasuksok na kutsara sa bolsa andang manga poloshirt. Aymoro, sigun sa miana, ang kutsara kono ang pirming nanaulog sa andang pagsirbi (3 kutsara sa saka lamisan sa saka oras). Para makatipid sa oras eg byahi sa kusina, pirmi kaming mi darang reserba. Aw!animan gali kainang naulog ko akeng kutsara na bailoan mong lagi. Impressive!

Tai dan ayamo mi aga biritay-bitay na sinulid sa indong manga zipper? Aw, napanidan mo ra gali, dan para maugot na indi awidan ang kanamen eg makatipid i’ 76.39% sa oras ang pag orogasen ang alima. Impressive!!

Piro pasamoro mo kababalik sa anang anas na indi indo mate’lek? Pa anianing sabat ang waiter, “Elam sa akeng manga kaiban, piro akeng inggagamit ang kutsarang dia sa akeng bolsa” Bhoooaaah ha ha!!

0
0
Rate This

 

12. lato – 01/21/2011

bagong teknolohiya (kuno)… si tay na aga pa ambog nga ing regaloan na kuno anang pamilya y ang latest nga gadget… dagi anang regalo makon…

pay, ing bakalan ko y I-PAD akeng sadili…I-PHONE akeng mga bata…

pakiman si kumpay na kung anono anang ing taw ki nay na ig makon…

si nay na ing regaloan ko y I-RON…

pagkabetang!!! basipang beken y oring power…

0
0
Rate This

 

13. palaminko – 01/22/2011

Si pader abobong anang olo ay ara i’ pondo nga pangpaobra ang atep ang simban. Adogangan pa ag init anang barot ay anang organista ara i’ seled animan aregesan tana agbel i manigteles. Makon tana sa bagong organista, “Dagi ang listan imong totogtogon, piro bala ka ren ag-isip imong totogtogon pagkatapos ko anonsyo ang atetenged sa koarta.

Pagkatapos ang komonyon, ag-anonsyo ang padi, “Mga bogtitinai kaministiran ta ren i paoli ang atep ateng simban ay doro rong mga lobot. Kong sino man kanindo ang katataw i lima ka gatos, patigayon da ag tindeg.”

Pagkatapos i limeg ang padi, ingpatogtog ang organista ang Bayang Magiliw (Lupang Hinirang).

Dan ang rason kong ayamo ang agteles nga organista maman ang naging regular den nga manigtogtog sa simban.

1
0
Rate This

 

14. banbanen – 01/22/2011

Nay na: “Ay dan! ara kay pipilayi computer? kaiana ka pa dian!”

Tay na: “Mayad pa ngani diang computer aga react kung ing kakablit ko” :-)

0
0
Rate This

 

15. lato – 01/23/2011

MOVIE LIFE KUNO… mag asawa aga ampang tenged sa andang pangabui…

TAY NA: Nay na pag ateng pangabui isa pelikula akeng aliagan ako si ZORROW…

NAY NA: Ay ako anono akeng role???

TAY NA: Ikaw si DA COZ…

NAY NA: Sino o anono si DA COZ???

TAY NA: DA COZ OF MY ZORROW!!!

2
0
Rate This

 

16. bagasay – 01/28/2011

daraga: father, ayamo ag padi kaw? imong ka guapong dan kanogon.

father: tay imoro ara ako i’ risibia sa kumbento ang mga madre animan sa seminario ako ron lamang ag seled.

1
0
Rate This

 

17. palaminko – 01/29/2011

Si Makoy agsinti rayt – ingbayan anang nobya,

“Datapwa’t, subali’t, bagama’t ang aking puso’y nasugatan, kahit konting kolit ay may kegan na maiiwan.”

0
0
Rate This

 

18. Kilikog – 01/31/2011

Pay, ameng pamilya dorong ka pobri na kung ara ako pa i’ batang lalaki ara ako enged i’ makakarawat.

0
0
Rate This

 

19. Kilikog – 01/31/2011

Ag seled ako sa massage parlor sa Puerto, diablo dan gali self-service!!

1
0
Rate This

 

20. Kilikog – 01/31/2011

Pay, si komay mo dorong kaliag ag pakigampang sa telepono mintras aga sex. Ag tawag kanaken kagabing sa Manila tana.

0
0
Rate This

 

21. Kilikog – 01/31/2011

Mi babai na ag text kanaken sa Puerto, makon: Pakon kaw dige, ngaun na, ara tao dige’. Pakon ako ra, Wii, ara manda tao’ DAMPARANG!!

0
0
Rate This

 

22. Kilikog – 01/31/2011

Pay, si komay mo indi kaelam ag luto, pirmi kami ren lamang aga pangadi pagkatapos amen i’ kaen.

1
0
Rate This

 

23. Kilikog – 01/31/2011

Pag uli ko ang isarang adlaw, mi abagat akong lalaking aga jogging na ara lambong. Ing pakimanan ko kung ayamo, anang sabat, “aymoro ag uli ka maaga’.

0
0
Rate This

 

24. Kilikog – 02/01/2011

Mexican maid aga pakitaw i’ salary increase-
(San Antonio, TX)

MARIA: Apakitaw aka aumento aymoro makon imong mister mas mansyano ako kono ag pamalantsa kaysa kanindo, senyora.
MRS. JONES: Aw, datu gali, ha!
MARIA: Beken Lamang dan, makon tana pa mas mansyano ako pa kono ag luto.
MRS. JONES: Aw, datu gali! (Aga bagret anang ipen)
MARIA: Mas mansyano ako kono sa kama kaysa kanimo.
MRS. JONES: (Dorong kaerep) Matud, dan ang kon akeng mister?
MARIA: Beken, dan ang kon ang jardinero.
MRS. JONES: Tai pira imong aliagan na aumento?

0
0
Rate This

 

25. palaminko – 02/02/2011

Inso’s Kilikogs and Pakalams:

Mi saka munisipyo nga ang kwalipikasyon para maging mayor palabegan i s*s*.

Doro rong kamalam ang mayor animan agpabandilyo ron maski sa loyong munisipyo para matelesan tana ren.

Abati i Juan ang bandilyo, dali-dali tana pakon sa munisipyo para mag-apply. Doro tanang kalipay ay makon tana timpo na reng maging mayor.

Pag-abot na sa munisipyo, prisintar tanang lagi sa administrador.

Batak tana anang kalilies, ang g#l#n& anang s*s* agabot sa pokol-pokol anang siki.

Ileng-ileng ang administrador piro bago tana kalimeg, mi ag-orogiaw nga mga tao sa obong i, “WAN TU TRI HUP!!!”

Bereng si Juan, pakiman tana sa administrador kong anono dato.

Sabat ang administrador, “Dato si Mayor magapangi, ingpapasan den lamang i iba anang s*s* ay indi na ren makaya.”

0
0
Rate This

 

26. palaminko – 02/02/2011

Ang raina sa isarang inadian, dorong kabael ingan anang yalalib. Indi tana ren i ganan maski kinong lalaki sa bilog nga inadian ay dorong kaitey andang mga s*s* para kanana.

Agpabandilyo ang inadian sa bilog nga kalibotan nga kung sino kono ang kakapasabor sa raina, maman ang magiging adi. Dorong agparakon tay ara enged maski sino kananda ang akapagana sa raina.

Ang asala si Makoy, Pinoy, Cuyonon pa. Ingkaradlawan tana ang mga tao sa palasyo ay ang kaitey anang s*s*. Piro tenged tanan nga ag-ireg sa kontis dapat tawan i’ timpo ingpadayon tana.

Seled tana sa koarto ang raina. Pagkatapos ang treinta minutos, dengan i’ loa sa koarto ang raina pati si Makoy nga aga holding hands pa, ig ag anonsyong lagi ang raina nga si Makoy don ang adi ang inadian.

Bereng ang mga tao kung ayamo ing saboran ang raina maski ang kaitey ang kargada i Makoy asta beken pa i’ matinlong lalaki. Pakiman ang isarang ag-ireg sa kontis kong anono ang sikrito i Makoy.

Sabat si Makoy, “Simpli lamang! Animan agpakalbo ako, akeng ulo maman akeng ing-gamit.”

Istrabiba!!!

0
0
Rate This

 

27. palaminko – 02/02/2011

Dia matod nga natabo sa ameng opisina.

Nobimbri, tarawan i bonus sa ameng opisina. Agalin sa cashier ameng messenger/utility, pagsaka na sa ameng opisina tanan kaming akabati abereng ig ara akaki’nel sa anang ing anunsyo kanamen, makon tana: “Kunin nyo na raw ang interment pay nyo sa cashier.”

Masapo amen dato gali 13th month pay. damparang…

0
0
Rate This

 

28. Kilikog – 02/02/2011

Dodoy: Nay, nay pirmi anda ako ing loloko sa iskuwelan na mabael kono akeng ulo’.
Nanay: Ayaw den i’ tangis, beken da mabael imong ulo’.
Dodoy: Ayamo ang size akeng helmet, triple X!!

0
0
Rate This

 

29. Kilikog – 02/02/2011

Mintras aga lotaw-lotaw sa laod ang baroto’ ang manga cubano na aliag makatongtong sa Florida, ing ataki’ sa tagipuson si lolo.

LOLO: Kong sino kanindo ang mi darang banderang Cubano, kong poidi lamang na pabelesen ako. aliag ako lamang ag paelam sa ateng banwa bago ako matoak.
DARAGA: Ako mi dyan pero aka tattoo sa akeng buli.
LOLO: Pwede ren dan, pagparapit dige neneng, (ingpatas anang palda, ingdeket anang itsora sa buli) Adios Patria adorada, te amo mucho mi Patria, Cuba.
DARAGA: Tama ren dan, Lolo Pag apura!
LOLO: Indi buay lamang, pag atobang anay, aliag ako ra ag paelam ki FIDEL.

0
0
Rate This

 

30. palaminko – 02/02/2011

Isarang adlaw, mi agtawag nga foreigner sa ameng boss sa tilipono tay ang aka sabat ameng messenger/utility.

Messenger: Hilo, gud morning.
Foreigner: Hello, may I speak with Mr. Gary Escaño, please.

Ara ameng boss, mi biahi sa probinsiya.

Messenger: (banat da ininglis) I’m sorry sir, Gary is nothing, he’s up to town.

0
0
Rate This

 

31. Kilikog – 02/02/2011

Si king Arthur ang Inglaterra bago na ing salan anang kaba’not na si Guinevere para magpakon sa guerra, ing betangan na dia i’ sarading para makasiguro tana na ara ibang maga bo’hua mintras maboay tanang madodora.
Sa anang pagbalik makalebas ang pira ka bolan, pormasyon ang manga guardiang asala sa kastilyo i’ paloas tanan andang kalilies. Patawaden kita ren lamang, piro puro agkaraputol andang manga armas, poira lamang sa saka kuti doto sa kaposan na intact ang kanana. Sa kabilib ni King Arthur ingsabitan na si talpolano i’ loyalty medal. Dadi pag lemeg da maite’ komo inspirasyon sa imong manga kaiban, “Ah, ha, ah, oh, eh, ah..”

0
0
Rate This

 

32. lato – 02/03/2011

palaminko dagi akeng kandidato sa #26…

aka bati si talpolano ang anunsyo nga dia ig dalagan tana ag tegbeng para mag apply… pag abot na sa munisipyo, ing tawan tana y tsansa nga magpakita anang s*s*… ing batak na anang pondilyo ig akita anda ang kapusan anang g**l^*ng…dayong kon ang aga interview nga “dan normal lamang sa ameng akita dige ig indi kaw pwede”… sabat si talpolano… elat anay dan indong akita anang kapusan lamang dagi ang ibang parte a baliget sa akeng lawas dayong luas anang lambong ig akita anda nga aga pirit pirit sa anang lawas ang ibang parte….

ta kabay madadawat diang akeng kandidato???

1
0
Rate This

 

33. lato – 02/03/2011

dagi ang mensahe ang mga aga paraet sa magic mirror”..

mi saka lalaki nga beken kontento sa anang s*s* ig ing inambit na sa anang tangay nga makon…

pay, ang kaite baya akeng s*s* ig beken ako y kuntento…
sabay anang tangay: mi magic mirror ako sa balay pero saka wish den lamang ang asasala… dayon na ng alagi y daraen ang salamin… pag abot sa balay pang luas tana ig dayong wish ig makon…

“Mirror mirror on the wall let my dik touch the floor” tapos pereng…kadabis na fel na nga ag det den sa saleg anang s*s* ig sa sobrang excited abri anang mata ig dayon garakgak…. ang atabo???ANANG SIKI MAMAN ANG AG ENLEK!!!! ta ang salamin adora ren… dyan maman ang ing kokon y tangay nga pirmi…samorokitaja???

0
0
Rate This

 

34. banbanen – 02/03/2011

Kanodaya vs. Dadi

Kanodaya ang mga bata kaobit-obit anda andang mga gorang-gorang.

Dadi kaobit-obit anda andang mga drivers o katabang :-)

0
0
Rate This

 

35. lato – 02/04/2011

ilog banz dan maman enged ay aga ampang ang mag kumpay pagka bata anang misis…

pay 1.. pay ,pag ag bael imong bata dan maansyano ag drive…
tatay: ako mo siguro ay mabael anang alima pay…

pay 1: beken pay akon ko ay kaobit obit anang itsura indong driver…

0
0
Rate This

 

36. lato – 02/04/2011

pay 1: Pay, akeng asawa baya ag hire y driver… bata ig guapo…

pay 2: anono ang marimo doto???

pay 1: ang problema pay ara kami sarakayan!!!!

0
0
Rate This

 

37. Lato – 02/04/2011

cuyonon nga babai ing pangasawa ang intsik sa manila ig ang primerong gabi syempre dorog sanda…

INTSIK: daling, MUKA MO MAMUTI…

cuyonon: diablong dia ayamo ing kokon na nga maputi akeng itsura…

INTSIK: DALING…MUKA MO MAMUTI… Ta paulit ulit nga tuladia asta asilag si nay na ig makon…

ANONG SINASABI MONG MAPUTI ANG AKING MUKHA!!!

dato gali ang maliag y kon y INTSIK ay… “IBUKA MONG MABUTI”!!!

0
0
Rate This

 

38. banbanen – 02/04/2011

DRAWING SA KINDER

Sa skul ing pa drawing ang isarang maistra ang anang mga iskwila i ang andang pamilila.

“Class i drawing sa papil ang indong dorong ka AMBENG nga pamilia, ang pinakamambeng matas anang grade”

(pagkatapos????)

Kataman sa mga studyanti andang drawing kung beken andang YAYA, andang DRIVER :-)

0
0
Rate This

 

39. Kilikog – 02/04/2011

ATTORNEY: Doctor, bago mo ing boat ang Autopsy, ing check mo anay ang pulso?
WITNESS: No
ATTORNEY: Ing check mo ang blood pressure?
WITNESS: No
ATTORNEY: Ing check mo kung aga ginawa?
WITNESS: No
ATTORNEY: Poiding bui’ pa ang pasinti?
WITNESS: No
ATTORNEY: Pasamoro mong asiguro?
WITNESS: Aymoro anang utok sa seled ang botilya na akagorang sa akeng lamisan.
ATTORNEY: Pues, posibling bui’ pa ang pasinti?
WITNESS: Matud, posibli manda na bui pa ang pasinti’ na aga practice i’ abogasya!!

0
0
Rate This

 

40. Kilikog – 02/06/2011

Sa onang gabi ang honeymoon i’ tisoy mi si tisay, ademdeman i tisoy ang adbais anang erpat na very effective kono, animan pagpanloas na anang kalilies:

TISOY: Dagi, samiti’ i’ sut akeng kalilies
TISAY: Way malagak, indi poidi, dorong kabael
TISOY: Eksatamente! dan para indi mo malipatan na ako ang aga sut, eg pirming maga sut ang kalilies sa pamilya
TISAY: Aw! Tay dagi samiti’ i sut akeng panti kung maka igo kaw
TISOY: Indi ako aka’igo sa imong panti
TISAY: Eksatamente! eg kung indi ka ag bago sa imong smart-ass attidude na dan, nunca kaw na makaka’igo sa akeng panti!!!

0
0
Rate This

 

41. Kilikog – 02/09/2011

SOLTIROS: Wai, ang bagong study gali makon, ang manga babai na bengel kataman mapustora.
DARAGA: Ah??

0
0
Rate This

 

42. Kilikog – 02/10/2011

Sarot na Text Message:
Pagkatapos ko iyapon sa Ke Nikko Bar & Restaurant, aka resibi’ ako text message sa akeng tangay na daragang bisaya na makon, “Ngaun na ba? ag reply ako rang lagi, ” Uu tapos lng, ngaun na”. Reply na “W8 lang”. Paglebas ang pira ka minoto ag golpi abot sa tricycle, i’ konako ay dan ayamo ag golpi ka sulpot? anang kon, “sabi mo kuya ngayon na”. Ara kami i’ irintindian sa ameng manga toltolanen!!
Mi maiteng misunderstanding, animan amblig sa manga text messages, tenged matud na nainabo’ sa akeng kakilala na taga San Francisco na ag belag ang mag asawa aymoro ag text tana sa anang Daisy (disiotso anos) sa Pinas piro nakapadara nang, SEND ALL na katabid den anang asawa. Araboab sandang tanan!!

0
0
Rate This

 

43. Lato – 02/11/2011

mi cuyonon nga ag pakon sa beerhouse ang una… ang una pwede kaw ag request imong aliagan ay ara pa y uso ang karaoke…request ang cuyonon ig ogyaw nga makon… pwede mag request y ang U TOT??? anong u tot?? pakiman ang anouncer… yon bang “u tot my heart how to dream??? dato gali anang aliagan ang kantang IN DESPAIR…

1
0
Rate This

 

44. Lato – 02/11/2011

aramapangan ang text nga kaysan indi mo gets anang maliag y kon… dia matod nga atabo sa cabigsing… ag text si kenet sa anang lover nga makon…”luv na luve mo ba akong talaga???” text back si nene nga makon…”220″. taranta si kenet ay makon ang diablong dya ing pakimanan ko lamang kung lab na lab na ako ag sabat 220??? dato gali ang maliag y kon y nene ay TOTOO…b@Kilikog

0
0
Rate This

 

45. Kilikog – 02/14/2011

Dorong kabereng si Talpolano kung ano ang ag turo’ sa anang dai’ mintras aga bantay tana tricycle sa kilid ang 3-story apartment. Ag tangra tana sa ugbong eg ingtoktok na ang pwertan ang building. Makon si Talpolano sa ag abri’ ang pwertan, Misis, sino ang lalaki sa roof? Sabat ni misis, ” anak ko, bakit” ,
Talpolano: (Payd ang turo’ sa anang dai) Heto apo nyo.

1
0
Rate This

 

46. palaminko – 02/15/2011

Inso’s Kilikogs and Pakalams:

Mi kaisara agpakon si Tikoy sa isarang 5-star hotel sa manila. Pagseled na sa lobby tamang-tama aga-abri ang elevator, keras tana. Sa sobra anang apora aigo anang kinemkem ang yalalib ang isarang babai nga apaloa sa elevator. Ingboyayao tana impisa olo tegka rapa-rapa.

Tikoy: Miss, kong imong tagiposon pariho lemek imong atobangan, mapapatawad mo ako tenged ara ko i engeda nga naigo ta kaw.

Miss (agpaninlawak pa): Mister, kong imong alima pariho tegas imong atobangan, Room 209 ako lamang.

0
0
Rate This

 

47. Kilikog – 02/15/2011

Baryado: Ara ka pa’ lagay para ke boss, akakatatlo ka ren na pasada. Ara mo siguro akikita dia akeng tattoo sa akeng degan, Agila dia.
Driver #1: Aw ! En manda piro boss pasensya ren anay ara ko pa akaka boundary
Baryado: Ikaw isara ka pang ara pa lagay para ke boss, ara mo ba akikita dia akeng tatto sa akeng degan?
Driver #2: Aw! ikaw gali ang aga pang kikil dige ha, dagi akeng tsapa’, pulis ako ig ano dang aka tattoo sa imong degan?
Baryado: Aromasit, boss

0
0
Rate This

 

48. palaminko – 02/15/2011

English-Cuyonon Dictionary:
Carnivorous – takaban i karne
Omnivorous – takaban i karne asta golay
Vegetarian – takaban i golay
Vaginarian – takaban i … a basta…

0
0
Rate This

 

49. Kilikog – 02/16/2011

SUPERVISOR: Pidong, ikaw indi ang pakon sa polaw imong mother in law?
PIDONG: Sir, primero trabaho, bago ang diversion

0
0
Rate This

 

50. Kilikog – 02/16/2011

SUPERVISOR: Pidong, maite’y na pademdem lamang na bawal mag enem sa oras ang trabaho
PIDONG: Indi kamo ag demdem, ara ako pagtrabaho sa oras ang obra

0
0
Rate This

 

51. Kilikog – 02/16/2011

PIDONG: Doctor, sa ameng bakasyon sa dagon na dia, pasamoro akeng boboaten para indi mabedes akeng asawa?
DOCTOR: Matinlo siguro itabid mo tana.

0
0
Rate This

 

52. Kilikog – 02/16/2011

Pagkakaiba ang Motor sa Inodoro

Sa Motor, magagorang ka anay bago kaw ag padalagan, sa Inodoro na maga dalagan ka anay bago kaw ag gorang

0
0
Rate This

 

53. banbanen – 02/18/2011

Kanodaya vs Dadi

Kanodaya: “You may kiss the bride”

Dadi: “You may kiss the bride, take pictures and update your Facebook profile.”

1
0
Rate This

 

54. Kilikog – 02/19/2011

MA’ENG: Pay, amamalam ako ron
POPONG: Ayamo, ay!
MA’ENG: Tanang parti akeng lawas ing tutuboan i’ bok pwera lamang akeng ulo!

0
0
Rate This

 

55. Kilikog – 02/19/2011

NAY NA: Tay na, akita ko dia sa imong bolsa, makon Zenyatta, sino tana?
TAY NA: Aw! ag pakon ako sa karera, dan ang aran ang kabayong akeng ing pustan
(Makalebas ang pira ka adlaw)
NAY NA: Tay na, mi tawag ka dagi sa tilipono, imong kabayo!!

0
0
Rate This

 

56. Kilikog – 02/19/2011

GAME OVER !!!

TONYO: Ayamo akabetang sa lapida ang sakabilog na nicho na dia “GAME OVER”
PEKTO: Patawaden kita ren lamang, aymoro datong abubui’ tana pa, dorong ka addict sa Video Game

0
0
Rate This

 

57. Kilikog – 02/19/2011

Ano ang tawag sa babai’ na naelaman na kung sadin anang asawa gabi-gabi?
BALO’

0
0
Rate This

 

58. Kilikog – 02/21/2011

ATO’: Pay, kumusta ren imong kaba’not?
BIO’: Ing bayan ko ron, aymoro, ingpakimanan na ko kung akaelam ako ag sa’ut.
ATO’: Elam Bio, ano ra ang problima doto?
BIO’: Ang problima, ingpakimanan na ako mintras aga sa’ut kami. (Bhooooah)

0
0
Rate This

 

59. Kilikog – 02/21/2011

KINKY’ KITA REN LAMANG !!
Cada vez na aga tosik-tosik si Tay na mi si Nay na, pirming aga insistir si Tay na na patayen ang padake’. Duranti ang bainti’ kadagon, ingtakan den si Nay na ig makon. este no puede ser, animan na isarang bisis na aga session sandang mag asawa, golpi i’ abrian i’ Nay na ang padake’ ig pagseleng na sa ibaba, nakita na mi awid na battery operated leisure device si Tay na. Sa anang kasilag makon tana, “Pasamoro mong nabo’at na ingganyon ako sa tanan na dagon na dia”. Sabat i’ Tay na, “i’ explicar ko kanimo ang Karawat na dia, i’ explicar mo kanaken ateng manga bastek”

0
0
Rate This

 

60. Kilikog – 02/21/2011

Si Tisoy mi si Tisay kinsi minutos den aga ba’notan sa madelem na kageban:

TISOY: Sa sobrang delem, dapat akadara ako andan i’ fla’ light
TISAY: Sayang manda, andan ako mara, aymoro sige imong arado’ ang ilamonon sa akalebas na dies minutos

0
0
Rate This

 

61. Kilikog – 02/21/2011

Ag pangas ag pamonak si Tay na sa Washing Machine:

TAY NA: (Ogiaw ke Nay na) Anong setting akeng gagamiten sa Washing Machine?
NAY NA: Depende, Anong akasulat sa imong T-Shirt??
TAY NA: “UNDERGROUND RIVER, PALAWAN”

0
0
Rate This

 

62. Kilikog – 02/21/2011

INSTRUCTION MANUALS:

Pasamoro mo mabo’at na indi mabasa imong manga e-mail imong asawa?
Arani imong e-mail folder, “INSTRUCTION MANUALS”

0
0
Rate This

 

63. Kilikog – 02/21/2011

OPISYAL: Kontento kamo dige sa military??
SONDALO: Yes, Sir !
OPISYAL: Dading discharge kamo ron, ano ron indong boboaten??
SONDALO: Mas Kontento, Sir !!!

0
0
Rate This

 

64. bakaw – 03/07/2011

ANG MAG TATAY: CALCULATOR

BATA : Tay ano baya ang eskeleytor?
TATAY: way dan agdanan sa mga building na adalagan patas
pababa, na tindeg ka lamang mabot kaw sa
madason na floor.
BATA : Ay tay ang eleybetor, ano dato?
TATAY: Way dan pareho ra ang skeleytor, pero beken
agdan..na ing gagamit da sa mga building
na mabot kaw sa mga floor na maliag mong
pakunan.
BATA : Ay tay ang calculator ano dato?

AG ISIP ANG TATAY

TATAY: Way doy pakimani ren lamang si nanay mo, tenged
AKO ARA PA KASASAKAY SA CALCULATOR ..

1
0
Rate This

 

65. bakaw – 03/08/2011

MAESTRA SANDA SI PEDRO

MAESTRA : Nako!!! Pedro late karuman
PEDRO :Sorry mam late ang relo ko
MAESTRA : Problema ba dan? ay di advance mo!
PEDRO : Een mam.

ING ADVANCE E PEDRO ANANG RELO

MAESTRA : O Pedro adin kaw apakon
PEDRO : MAULI AKO RON MAM
ASUBRAN ANG ADJUST E PEDRO ANANG RELO.

1
0
Rate This

 

66. bagasay – 03/08/2011

nabati ko sa front desk i’ ang Coop Hospital:

nurse: ano po ang address ninyo, sir?
pasinti: lucbuan, magsaysay, cuyo, palawan

1
0
Rate This

 

67. bagasay – 03/08/2011

mi nalebasan akong aga istorian nga mga daraga sa kalsada sa puerto:

” aroy, pakadlaw baya siya talaga. hindi ko na napigil, napangirit na ako.”

0
0
Rate This

 

68. bakaw – 03/09/2011

SA ISARANG PARTY, ING RAPITAN NG GUAPONG
LALAKI ANG ISARANG DARAGA,NA NAKAGURANG
SA GILID,

LALAKI : Ma saut kaw?
AG KADLAW ANG DARAGA TAPOS AG TINDEG,
DARAGA : Een ma saut ako.
LALAKI : HAY SALAMAT MAKAKAGURANG AKO..

0
0
Rate This

 

69. Kilikog – 03/14/2011

Madre Pilya aga kumpisar ke Mother Superior:

Madre Pilya: Mother Superior, makon si Padre Pilyo ang pwertan kono ang kalangitan sa tenga akeng darwa ka legs ig tana lamang ang mi awid ang liabi’.
Mother Superior: Ang diablong dan, sobra ren sa saka dagon akeng eyep ag patunog aymoro tana lamang kono ang mi awid ang Trumpeta sa kalangitan.
Damparang!!

0
0
Rate This

 

70. Kilikog – 03/14/2011

Kriminal 1: Pay, Ingadlekan ako baya ang appear sa korte aymoro mamarkan kono exhibit number ang crime weapon ig dispues sasalan sa judge
Kriminal 2: Ano gali imong kaso, Pay?
Kriminal 1: RAPE

0
0
Rate This

 

71. Kilikog – 03/16/2011

PIDONG: Pay papanaryan ko ron akeng enem ang epektos na dia (Viagra)
CADOY: Ayamo, ay?
PIDONG: Cada vez na aga pangi’ ako, abubutod ameng kisami’

0
0
Rate This

 

72. Kilikog – 03/16/2011

DODOY: Mabisa’ ako anay, Padre Pilyo
PADRE PILYO: Ay ikaw dodoy ang sino?
DODOY: Aw padre alipatan indo ron? Akeng apelido pirmi’ indo ing arekan sa timprano
PADRE PILYO: (Anianii’) Imong apilido, BILALAY?
DODOY: Beken father, CRUZ

1
0
Rate This

 

73. Kilikog – 03/16/2011

DARWA KA BALENG
DADONG: Pay, ano imong ing okay-okay dyan kild ang poste na dan
BIRIONG: Pay, ingsasagyap ko akeng pitaka’ na naulog sa kilid ang posting dato
DADONG: Tay ayamo dige mo ingsasagyap kung doto gali naulog
BIRIONG: Aymoro dige mamang masanag

0
0
Rate This

 

74. Lato – 03/30/2011

dan baya si ngongo kaya na y buaten ang paamot nga “alimasag asta alimango”… tuladia anang ing buat… pakon tana sa tindan ig diretso sa perfume section… potay tana ang paamot, singot tana ig makon sa tindera… “ALE MANGO”… pakon ang tindera kanana ig makon tumigil ka nga dyan at hindi alimango iyan… tapos betengan sanda ay aliag y belen ang tindera ang paamot pero si ngongo aliag pa ag singot…sa sobrang betenegan a olog ang paamot ig abasag… ogyaw si ngongo ig makon… “ALE MASAG” ta pasensya indo ren lamang si ngongo…

0
0
Rate This

 

75. lato – 04/04/2011

Si Andoy mi si Badoy…dia matod nga atabo sa cuyo…

si badoy ag pakon kanda andoy. aroy ag gulpi brown out ig makon ang katabang… ‘Doy ikaw ba dan… ara y sabat si badoy ig dayon na nga lagi y kepkepan ang katabang…. anang kaisip ang katabang si andoy dato animan ara tana ren y reklamo… datong aga remedyoan sanda ren, makon ang katabang…’Doy tawi ako matinlong trabaho… sabat si ‘Doy (badoy)…Een aroman pag pakon lamang sa munisipyo… ta pateyek teyek sanda ren tay ag gulpi balik ang light, aroy pagka kita ang katabang nga dato gali beken si Andoy kundi si Badoy, ing dapalan na nga lagi si Badoy ig aga pamuyayaw…. si Badoy sige lamang ngirit….

0
0
Rate This

 

76. Lato – 04/14/2011

Pay 1… pay, ayamo asta dadi ara ka pa laber??? ay ikaw ara naliliagan o mi crush???

Pay 2: mi dyan sa pay tay medyo ka lamang sa bato…

1
0
Rate This

 

77. Lato – 04/14/2011

si padre pilyo ing abot ang gabi sa baryo tay bagyo, sige ang pangilat ig linti animan ag pakig ampang sa mag asawa nga kung pwede sa andang balay tana mapa lebas ang gabi…ang lalaki indi ag togot ay ababati na nga diang padi dorong ka playboy ig andang balay saka kuarto lamang… tay syempre si misis maman ang adason… datong aga iringga sanda ren, ag panigurado si tay na ig anang ing buat ing betang na anang aliman sa anang po’lo’ y nay na… adios ag pangilat ig pang linti doro babael aka pangudos si tay na ig anang ing gamit anang alima nga aga taleb ang ki nay na… pagka tapos na pangudos, pag betang na anang alima adios anang alima ren y padre pilyo ang aga ta’leb…

0
0
Rate This

 

78. banbanen – 04/17/2011

Dato anay vs Dadi

Dato anay: I ongit ko ren lamang, ing luluwad ko pa para kanimo.

Dadi: I a-unlimited call ko ren lamang, ing pasa load ko pa kanimo. :-)

0
0
Rate This

 

79. palaminko – 05/08/2011

Ingdara i Tay Putoy asta i Nay Basing andang batang aga-anem ka dagon sa doktor. Midio apoproblima sanda ay anang t#t&y kono ang bata dorong kaitey.

Pagkatapos i selengen ang doktor ang bata, makon tana, “Beken i problima dan, pakaena indo lamang i hotcake.”

Kinaaromanan, pagpakon i ang bata sa komidor para magpamaw akita nang dorong hotcake nga agasarampaw sa tenga ang lamisan.

‘Aroy Nay, ang sabor i dan!’ lipay ang bata. ‘Para kanaken?’

‘Pagbel lamang i darwa kabilog,’ sabat i Nay Basing. ‘Ang iba ki tatay mo.’

0
0
Rate This

 

80. Kilikog – 05/08/2011

Manny Joke!
Chavit: Manny, paki-acknowledge naman si Mike Arroyo, late dumating.. ayun kadadaan lang sa tabi ng ringside.
Manny: I would like to acknowledge the ARRIVAL OF THE LATE 1st GENTLEMAN WHO JUST PASSED AWAY!!

0
0
Rate This

 

81. Kilikog – 05/08/2011

Sa Las Vegas!!
Waiter: May i take your order, Madam?
Aling Dionisia: Soup
Waiter: Chicken, asparagus, noodle, fish or soup of the day?
Aling Dionisia: Soup drenks!

0
0
Rate This

 

82. palaminko – 05/08/2011

LEARN NIPPONGO

Ang mga bisarang dia magagamit ta para sa pang adlaw-adlaw nga arampangen sa apones:

Is this yours? Diakanimo?
Can you understand me? Akamaramadka?
You can have it. Kanimoron.
You haven’t washed your face. Ikamimori.
You’re drooling! Ikamiboris!
We saw each other. Kitankami.
We had a big get-together. Baragatankami.
I’m going to leave you. Soramakokanimo.
Wrestling! Korokobo!
Uncircumcised. Aranatori.

0
0
Rate This

 

83. palaminko – 05/08/2011

Makoy: Akeng ingtitingwa magkita ako i P250,000 kada bolan pariho i tatay.

Tikoy: Ano ron, toladato bael ang ingkikita imong tatay?

Makoy: Beken, dato maman da anang ingtitingwa.

0
0
Rate This

 

84. Kilikog – 05/11/2011

D’ BARBER
Ag abri’ ang puertan, ag tambe’ i magpakiman sa barbero

TALPOLANO: Samoro boay ang elat?
BARBERO: Ta’lo’ ka oras
Alin si talpolano, makelebas ang saka Domingo, abri roman ang puerta ig magtambe.
TALPOLANO: Samoro boay ang elat?
BARBERO: Darwa ka oras
Alin roman si talpolano, maalebas ang darwa ka Domingo, abri roman ang puerta ig ag tambe
TALPOLANO: Samoro boay ang elat?
BARBERO: Saka oras lamang mi tenga darwa ren lamang ang madason
Tawag ang barbero anang assistant ig makon “Abir dasona anay datong si Talpolano na pirmi lamang aga pakiman kung samora boay ang elat piro ara ra pagbalik”.
BARBERO: Ta ing dason mo ig sadin aga pakon?
ASSISTANT: SA IMONG BALAY…. Bhooaaah

1
0
Rate This

 

85. Kilikog – 05/13/2011

Phostate Exam Thai Style
Matapos makaeksperiensya i’ discomfort mi embarassment sa prostate test sa National Health Service, ag desidir si Talpolano na boaten anang madason na test sa anang pagbisita sa Thailand na matitinlo kono ang manga nurses ig gentle and accommodating.
As usual, ingpaloas tana i’ painggaen sa anang kilid sa kama tapos ang nars sa anang likod ag umpisa ang examen.
“Sa procedure na dya normal lamang na magkatinir i’ erection” makon ang nars.
“Ara ako pa i’ erection” makon si Talpolano.
“No, Ako maman” sabat ang nars.

.

0
0
Rate This

 

86. Kilikog – 05/17/2011

Subject: Mohammad
First day of school sa Impayangat

TEACHER: What is your name?
STUDENT: Mohammad
TEACHER: You’re in America now and from now on, you will be known as Kevin

(Pagkatapos ang eskuela, uli ren si Mohammad)

NANAY: Kumusta imong klase, Mohammad?
MOHAMMAD: Akeng aran beken i’ Mohammad, sa America ako ron dadi, Kevin den akeng aran
NANAY: Ayamo, ingkakaiya’ mo imong aran, ateng pamilya, ateng relihiyon? pakaiya’ kaw sa ateng pamilya.

(Bugbog sarado anang ing abot ki’ nanay na ingtawag pa si tatay na, otro dapal, tampaling na wala mi tu’ anang ingabot ang pobring bata)
Kina aromanan, akita ang maestra ang itsura ni Kevin na puro bukol ig aga karababaga)

TEACHER: Anong nainabo’ kanimo, Kevin?
“Mam, ara boboay pa lamang akong naging Amerikano, ing tarabangan ako ron i’ ang darwa’ ka Arabo.

1
0
Rate This

 

87. banbanen – 05/21/2011

Ang unang kung alaig kaw ag basa Diaro sa Cuyo, pagbakal i daing.

0
0
Rate This

 

88. Kilikog – 05/24/2011

Sa group therapy session ang apat ka nanay na katabid andang bastek. Tanan kamo mi manga weaknesses ig obsessions, makon ang psychiatrist.

Sa Nanay #1- Obsessed kaw sa pagkaen na ing aranan mo pa imong nining, Candy.
Sa Nanay #2- Kuwarta ang imong obsession na ing aranan mo pa imong nining, Penny.
Sa Nanay #3- Imong weakness mi obsession Alcohol, akikita sa aran imong nining, Brandy.

Ag golpi’ tindeg ang Nanay #4, be’rasen sa alima anang dodoy i’ mag aniani, “Ara mares sa anang ingkokon ang psychiatrist na dia, amostaren, DICK”

0
0
Rate This

 

89. Kilikog – 05/31/2011

Sportman’s Double!!
Mi edad-edad den anang aka table ni Biriong sa isarang Cabaret ang isarang gabi.
Pero makon tana na midyo beken i’ 65 tenged materiales poirti’ pa na naisip-isip na siguro dia mi anang batang daraga na poiding mas hot pa kanana.
Matapos ag shot-shot i’ pira ka botelyang sirbisa, ag pakiman anang ka table kung nasamitan na ren ang Sportman’s Double. Ara pa, Anono dan? makon si Biriong. Dan ang Mother and daughter threesome. Agderelem ang painoino’ ig adora ang pagkabaleng ni Biriong na aga imagin den kung samoro tinlo’ ang daraga. Shot-shot sanda pa i’ maite ig dispues ing dara tana ren ang babai’ sa anang lugar, abrian ang pwertan ang apartment, ing sindian ang padake’ sa mi agdanan,i’ mag e’rang sa ogbong, “Nay, ikaw aga mata’ pa?”

1
0
Rate This

 

90. Kilikog – 06/01/2011

Signs of the Times:
(Dia akeng manga natirapan kanodatong doto ako sa Pinas//Kilikog)

• Cut & Face – Beauty parlor sa San Juan
• Starduck – Balut dealer sa Pateros
• Cafe Pindot – Internet café sa Ermita
• Summa Cum Laundry- Laundry Mat sa Espana
• Mekeni Rodgers – Noodle restaurant sa Pampanga
• The “Fried” of Marikina – Fried Chicken resto
• Lito Lapida – Tombstone shop sa Antipolo
• Pakopya ni Edgar – Copy Ctr sa Sikatuna Village
. Sa Goat Kita – Kambingan sa Pasig
• Curl Up & Dye – Salon sa Baclaran
• Robocock – Chicken feeds store
• Dr. Shoe Bago – Shoe repair sa Marikina
• Shoeperman – Shoe repair shop (“We will HEEL your SOLE & even DYE 4U”)
• Petness First – Petshop
• Income Taxi – Taxicab
• 2nd Time Around – Used watches store
• Kisame Street – Ceiling Installer
• Fish Be With You – Aquatic pet store
• Eat my Balls – Fishball cart sa Dapitan (UST)
• Pinoy Big Barber – Pagupitan sa Malolos
• The Last Supper – Restaurant sa Roxas Blvd
• Balloon-Balloonan – Party business•
• Dina Fresh Chicken – Live chicken outlet
• Hair We Go Again – Hair Salon sa Makati
. Peter’s Cocks – Rooster breeder

1
0
Rate This

 

91. kutapdi – 06/01/2011

mi mag laber nga apadaegan kung anono talaga ang ikog sa onan ang lalaki. maintras ing kakabegan ang babai ag tegas de mayad ang sapat.

babai : sweetheart dia unod?

lalaki : beken da tulan

babai : maglaem ako unod dia ara duda

tay sa kakakabeg ang babai ing saboran de’ mayad si lalaki ig naabot na ang klimax. aka ugiaw si babai, makon… ay! tulan manda mi anang utok!

1
0
Rate This

 

92. palaminko – 06/02/2011

Learn Nippongo (Part II):

he’s drunk – akasoroka
she’s a virgin – aranatogro
he’s a virgin – arakatogro
sex maniac – dorongatogro
nymphomaniac – pirmingtotogro
I want to make love to you – patogro

Makon sanda ang mga babai kono sa Japan dorong kaliberal pagabot sa sex, animan pag inganianian mo ang babai doto i’ “patogro” tapos ing dapalan kaw, pagkeras nga lagi ay dato beken i Aponisa, dato Cuyonon.

1
0
Rate This

 

93. Kilikog – 06/02/2011

Mitsuko Aranatogro:
Matud na nainabo’ sa akeng kakilala na retired US navy. (Indi ko ron i’sambiten anang aran, mangirit tana ren lamang pag nabasa’ na dia)

Kanodatong sa navy tana pa, ag pondo’ andang barko sa Japan ig ag pakon sanda sa isarang bar para mag shot-shot. Tenged manda indi ra kaelam i’ inglis, tagalog o’ cuyonon anang ka table, ara nged kono i’ lemeg asta ren lamang magbereblag sanda ang kasasanagen.
Makalebas ang pira ka bolan, pundo’ roman andang barko sa mismong lugar sa Japan ig ag pakon sanda roman sa bar na dato, basipang doto pa ang mapostorang Haponesa na anang katable kanodato. Wii, doto pa manda ig toadato roman, ara nged kono i’ lemeg asta ren lamang matapos ang gabi na mi sore throat kono animan indi ka pakigkuwentoan tenged paos. Makon anang buddy na navy, ara mo naelami’ na si Mitsuko Aranatogro, Buyon?

1
0
Rate This

 

94. Kilikog – 06/02/2011

FRENCH LESSON 4 BEGINNERS..OUII OUI????
(Prevent Alzheimer’s by learning a new language)

ALMS – le mousse
LITER – le true
BEHIND – le coud
FIVE – le ma
CONFUSED – le tou’
NO LONGER A VIRGIN – les pag
CITY – ce vou
DRUGS – sha vou
GOODBYE – va viex you
MUSICAL BAND – com vou
CAUGHT IN THE ACT – na vou coup
UNCLEAR – miel levou
SINK – le va vou
COCONUT – vou coup
OPEN WIDE – vou camou
CIRCUMCISE – vou ratattoule’
YOU’RE HOT – le voque mou
WASHROOM – coup vaetta
BIG MOUTH – chez moussa
HOLE IN UNDERWEAR – carzone le’ voutoa’
YOU’RE ASS – Vou le mou

2
0
Rate This

 

95. palaminko – 06/07/2011

Isarang adlaw, akilala i Tikoy (tisoy nga Cuyonon) si Tong Gilan, ang kapostoran sa Cuyo. Tay ang Tikoy maski tisoy, durong ka-pipitaen animan patabang tana ki Makoy (marimong Cuyonon). Si Makoy moro maski beken i’ matinlong lalaki dorong kaantigo sa tsiks ay dorong ka bolayts. Mag-impisa dato, si Makoy pirmi reng pamasyar sa balay anda Tong mintras si Tikoy aga-elat lamang sa mi poirta-kodal. Aglebas ang pira ka adlaw, akita i’ Tikoy nga aga-arekan si Makoy pati si Tong. Dorong kasilag si Tikoy, ing sokot na si Makoy.

Tikoy: Diablo kaw nga koton kaw, ang traydor ka ingan. Ang tama re’ ingan imong laber pati akeng aliliagan ing agaw mo pa. Indi ta ka enged mapatawad maintras boi ako. Ikokon ko ki Tong nga ikaw koton.

Makoy: T@$9ina Tikoy, samiti barita dan ki Tong, papabotilan ta ka enged.

Pagkabati dato, ingpabanogan nga lagi i’ Tikoy anang kinemkem si Makoy. Pagbales i Makoy, tomba si Tikoy ig akadatel anang olo sa bato. Ara katongkaw si Tikoy, adoran i’ kalibotan.

Sa ospital.

Doktor: Beken i’ matinlo ang betang ang pasyinti. Maboboayan tana sigoro kamata ay midio mabaskeg ang pagkadatel anang olo. Tapos maski iwanen amen baya i’ onat anang mga betken ing pipilok na balik. Selenga.

Ingbel i’ ang doctor ang oslon, akita i’ Makoy nga anang mga betken manda i’ Tikoy sa ibabaw anang tiyan ig ang mga koko anang darwa ka inaina aga deetan nga midio sa aga-tedes i’ koto.

Alin nga lagi si Makoy sa ospital.

0
0
Rate This

 

96. Kilikog – 06/08/2011

Miscommunication gali ang natabo’

Ing kon gali ni Arnold ke’ Maria ang ona pa na andang surugon aga pakitaw i’ aumento sa anang suweldo, piro ang sabat kono i’ Maria, “Screw her”

0
0
Rate This

 

97. bagasay – 06/09/2011

si bi’tong isarang cuyonon nga mi naliliag-liagan nga daragang taga antique, si acay botya. ang problima, anang pamilya i’ ang daragang dia ing kokonkon. ing adlekan dadi si bi’tong animan kada maglebas tana sa balay ang daraga, todo padasig tana, piro aga lalabeg da anang lieg i’ seleng kong doto ra si botya. mi kaisarang maglebas si bi’tong, mi ag tawag kanana.

acay botya: bitong…dali dia.
bi’tong: (aga botong-botong) aroy anono kabay dato, ayamo ing papadali ako ni botya? (tay maski anono pa, mamang ing kokon, paray den ang aga parapit sa manok, ing tubay ni bi’tong anang tawag ni botya.)

acay botya: dali, saka sa balay.

bi’tong: (dali-dali ra saka) ano dato, botya?

acay botya: pongko anay.

bi’tong: (aga botong-botong deman) dyaski ren, ing papadali kita pasaka sa anang balay tapos ing papa-pongko na ako nga ang tama ang gororangan, mi bayan-bayan pa. (paketeng lamang ang pobre.)

acay botya: wara kaw nag pongko, haw? nagadali timo?

bi’tong: matindeg ako ron lamang. (saben manda matod nga ing kokonkon dya, mas madali ako kakeras kong aga tindeg ako lamang.)

acay botya: may itogro ako kanimo.(ing dadawat na ang garab.)

aroy, mabati ni bi’tong nga mi itotogro kono kanana, dalagan tana todo, ara balikid-balikid, asta kaabot tana sa andang balay. sa anang ena-ena, matod manda nga ing kokonkon ang pamilyang dya. totogron ako pa ang garab, kakaenen anda sigoro akeng atay dadi sa gabi. mangalok!

ang ara na naelami, ang “dali” kung kanaten sa cuyonon, “amos digi”, ang “pongko”, mag “gorang” ig ang “togro”, “itataw”. dato gali ang garab itataw ni botya kanana ay anang tatay panday, manigboat i’ garab – damparang!

2
0
Rate This

 

98. palaminko – 06/12/2011

Inso’s Kilikogs and Pakalams:

(loma ren piro ayos pa)

Elvira Tan: Toladang pirmi mo akong ingkokontra, ako maski iwanen indi ako enged agpakiglaber kanimo!
Makoy: Ayamo ronda? Sigorado ako nga mi saka bagay enged nga maga-imanan kitang darwa.
Elvira Tan: Tabirab!
Makoy: Alimbaya magseled kaw sa koarto nga mi darwa ka katri. Sa saka katri mi lalaki nga aga-ingga ig sa sakabilog babai ang aga-ingga, adin kaw magadorog?
Elvira Tan: Simpri, sa babai ako magadorog!
Makoy: Pariho kita, ako sa babai da magadorog. Ta, indi ag imanan kita!

0
0
Rate This

 

99. Kilikog – 06/13/2011

TXT MESSAGES..

Txtr1–Pls ID xact loc & Co.
Txtr2–with Elvira, Gina Tan, D2 me Tan Soy, front Tomas Tan, block from Tan
Et Ching & Edwin Tan, used 2B RamTan Store, 2blcks Tan Bon Chi
Txtr1–K copy

0
0
Rate This

 

100. Kilikog – 06/15/2011

Mi akapaskin sa gate akeng kamalay na makon, “HELP WANTED”
Ingdalagan ko i’ pakimanan, Anything wrong??

0
0
Rate This

 

101. Kilikog – 06/15/2011

Ingpaoperan ko akeng kaba’not i’ Corrective Eye Surrgery-LASIK, wii ingbayan na ko. Damparang!!!

0
0
Rate This

 

102. Kilikog – 06/15/2011

TULA”LING1 – Pay, bainti’ kadagon ako rong kasal, maski kaisara ara ako nged
iseleng sa ibang babai’.
TULA”LING2 – Ayamo?
TULA’LING1 – Sa sobra akeng pagkatigam ke komay mo.

0
0
Rate This

 

103. palaminko – 06/15/2011

Si Sarah Kangan agakompisar:
PADI: Ta nining, anono imong ikokompisar?
SARAH KANGAN: Pader, pag akakabati ako i lalaking agasiri pamoyayaw indi ko baya maagwanta nga indi ag pa s!&r kanana!
PARI: ‘tang ina! Ano ron?

0
0
Rate This

 

104. Kilikog – 06/15/2011

Manga istariray na aga pararigos sa swimming pool..

Bading1- Ay, ayamo toadia ang pangalamoa’ ang tubig sa pool na dia, kabastos, kaibara??

Bading2 – Ay, sori napatigab akoa!!

0
0
Rate This

 

105. Lato – 06/16/2011

ang unang abot ang computer sa cuyo syempre pa class ang mi anang computer… ag pakon sa tindan ig mi babakalen para sa anang computer.

mi computer: pabakal y kortina
tindera: moro bael o pira ka yarda
mi computer: 17 inches lamang
tindera: aroy dan ang kaite saben indi ag kaigo sa imong bintana
mi computer: dan para sa akeng bagong computer
tindera: imong computer ara bintana
mi computer: dah, mi anang window tana

0
0
Rate This

 

106. Kilikog – 06/16/2011

Bago sa pag file ang Income Tax:

Talpolano1 – Pay ang Viagra gali poidi’ ren i’ claim as a deduction sa Income Tax
Talpolano2 – Toadato gali?
Talpolano1 – Matud, Poidi ka ren da ag file for an EXTENSION.

0
0
Rate This

 

107. palaminko – 06/18/2011

Gabi sa Kapusan…
Sarah Butan: Ga, mapangi ako anay.
Makoy: Pagpaampir lamang dian sa kilid…
Maintras agapangi ing ikap i Makoy anang ita i’ Sarah, mi akabegan tanang malabeg sa tenga…
BF: Kadiablo bael?! Ika gali bakla! Anono dia akeng naikap nga malabeg???
Sarah Butan: Pag-ipes! Da’ akeng tebel.

0
0
Rate This

 

108. palaminko – 06/21/2011

Now open to serve you:
Balay IKAP Hotel & Bar
Location: Gen. Maino Togon St., Potsoyan City
marapit sa kanto Tinio
Come and enjoy our beautiful models:
…Ms. Sarah Kangan
Ms. Tong Gillan
Ms. Vira Tan
Ms. Sara Botan
With the special participation of Ms. Malou Wang and Ms. Pining Garcia of Manila
Look for Tio Paeng or Ate Ganda
Specialty of the House:
Linggeb nga ipes padi, maya-maya, bolian asta soran
Special Drinks/Cocktails: BeerGin, screw driver, blow job, etc.

Para sa mga babai – daraga o mi asawa:
Kong kamo aliag agbata i mistiso/mistisa, pakon kamo lamang sa Balay IKAP Hotel and Bar, doto si Tikoy (Tisoy nga Cuyonon) para magsirbisyo kanindo.

0
0
Rate This

 

109. Kilikog – 06/27/2011

Pakitaw i’ Rebate

BADADING: Dear Sir Kilikog, Ing bayadan ko si Mr. Macho Nurin na mag check in kami ig ang ameng kontrata sa cantidad na 500 pesos maga Oros kami piro ang nainabo’ Copas lamang. Aliag ko i’ kasoan for Breach of Contract ig aliag ako ag pakitaw i’ refund, ano imong advice Sir Kilikog.

KILIKOG: Case Dismiss!!!

0
0
Rate This

 

110. palaminko – 06/29/2011

Si Makoy ag sideline i drive sa anang tiyahin nga manggaden:
Makoy: Auntie adin kita apakon?
Auntie: Basta itotoro ko lamang kanimo.
Dayon ang maniho i Makoy…atiyol-tiyol pa…
Lagat maite, erang anang auntie…
Auntie: Makoy, PA TO…
Golpi tadeng si Makoy, losong sa sarakayan ig silip tana ang idalem ang sarakayan.
Makoy: Auntie, makon kaw mi pato, tay ara ako ra aligis asta ara ako akitang agadalagan nga pato.
Auntie: Ang tapaw nga dia, akeng maliag ikon magliko kaw sa too.

0
0
Rate This

 

111. palaminko – 06/29/2011

Isarang adlaw sa opisina i tayna:
Nayna: Tayna, tayna…abri dagi ang poirtan.
Tayna: Indi boay lamang nayna!
Pag-abri ang poirtan…
Nayna: Ay dan, ayamo ikaw ara ameng-ameng asta poro kaw olas?
Tayna: Simpri, aelaman kong maga-abot kaw animan aga-iksersays ako para kondisyon, he he he (kadlaw i manyaken)
Nayna: Dato gali? (ngirit tegka talinga). Mapangasilyas ako anay araboay.
Tayna: (Golpi kepkep ki nayna) Indi ka ren agpangasilyas, indi ako ron kagelat. Way selenga si pidro, ang tegas de’ ingan.
Nayna: Pag-elat baya, mapangogas ako lamang ay ing olasan ako mayad i panaw kaina.
Diritso si nayna sa kasilyas. Pag-abri na, akita na nga mi babai nga ara ameng-ameng.
Nayna: Diablo kaw nga animal kaw. Anono ang ing boboat i ang babai nga dia digi sa kasilyas? Ara pa ameng-ameng.
Tayna: (padalagan nga agseled sa kasilyas, dayong erang) Takawan kaw… ang koarta ara digi koindi doto sa munisipyo. Ala alin dian.
Ang kailorang babai, dalagan nga agloa sa kasilyas nga ara ameng-ameng maintras ing rorotos i nayna i tampa asta sipa.

1
0
Rate This

 

112. palaminko – 06/29/2011

Tay Putoy: Makoy, atedan da dagi ang koarta ki auntie mo doto sa ospital.
Makoy: Pasamoro naospital si auntie digi? Ing ated ko tana sa airport kaapon nga apon nga agapamanila.
Tay Putoy: Indi ka ag-lisang. Dato imong saka auntie. Ang tama ingan anang igad sa sobra’ patampa ig palamba kaapon ay naabotan kami sa opisina imong primirong auntie.

0
0
Rate This

 

113. palaminko – 07/01/2011

Sarah Kangan: Doc, dorong kabael akeng problima sa akeng asawa. Kada ingloloan tana grabi ag-ogiaw, apepeng akeng talinga.
Doktor: Normal lamang dato. Ara ako akikitang problima doto.
Sarah Kangan: Normal manda sigoro, tay ang problima ngani akakamata ako.

0
0
Rate This

 

114. Kilikog – 07/08/2011

Makon kanaken ang muslim sa Baker’s Hill,
Bili na kayu’ ng mangkuk, unbreakable pu’, maski pukpukin pa nyo ng martilyo, wag lang pu’ niniyong tamaan.

0
0
Rate This

 

115. Kilikog – 07/08/2011

Makon kanaken ang muslim sa Baker’s Hill,
Bili na kayu’ ng relo, durable pu’, maski sagasaan nyo pa ng pisun, patay na ang relo, buhay pa ang pisun pu’.

0
0
Rate This

 

116. palaminko – 07/08/2011

Bintaha ig disbintaha ang mi asawa:
Bintaha: Pag kaministiran mo, dian nga lagi
Disbintaha: Maski beken mo kaministiran, dian pa ra enged.

1
0
Rate This

 

117. banbanen – 07/09/2011

Kanodaya vs Dadi

Kanodaya: Magtrato lamang ang mag tangay nga mabagat sanda sa isarang lugar, maski ara pa i uso ang cell phone, saktong oras bagat sanda.

Dadi: Tag darwa pa ang Cell Phone late pa, tapos ma text pa “Adin na u, dagi na me”

damparang

0
0
Rate This

 

118. banbanen – 07/11/2011

Madre: “Boy anono imong apilido?”

Boy: “Sister pirmi mo ra ngani ing kakabegan.”

Madre: “Kami’log”?”

Boy: “Sister Rosario po, Rosario Sister!”

2
0
Rate This

 

119. Kilikog – 07/11/2011

Oh, Mi God, Padre Damaso, you are dead!!!

Bereblag ang lawas ang kabayong naligis ang tren. Anang suso’ ing purasik sa kababalayan na ing puasan sa palda’ ang madre na aka ogiao na makon, “Oh my God, Padre Damaso you’re dead”

0
0
Rate This

 

120. Lato – 07/12/2011

Kilog dya siguro si padre damaso aga gamit ang shampoo ang kabayo… dan maman anang sife effect hahahaha…

0
0
Rate This

 

121. Lato – 07/14/2011

mi saka padi sa aten nga tago matayen den ig anang last request maka tepad na si goyang asta mike…sa mataged nga barita, ag togot ang mag asawa ig sa kilid ang padi, ing bendisyonan sanda pa… ara ka aguanta ang darwa ig ag pakiamn kung ayamo sandang darwa anang aliagan makita… ing awidan ang padi andang mga alima dayong kon…
“ALIAG KO MA SINTIAN ANG KAMATAYEN ATENG GINOO NGA ING PATENGAN TANA ANG DARWA KA TAKAWAN”…

0
0
Rate This

 

122. banbanen – 07/17/2011

Tanan nga parti ang lawas ang babai sa obong aga impisa sa B. Bra, B**bs, – sa iba-ba aga impisa sa P. Panty, Pants, P*k-P*k.

No wonder, animan gali ang mga lalaki aga suffer mayad sa high BP (Blood Pressure)

0
0
Rate This

 

123. kasaplan – 07/30/2011

si tangkoloy aga bel anang nbi clearance

polis: tangkoloy kaelam kaw ag “pirma”?
tangkoloy: indi sir.
polis: ay thumbmark?
tangkoloy: grabi ka ra ag pang insolto sir, indi ako ngani kaelam ag “pirma” na da cuyunon. thumbmark pa kabay na english…..

0
0
Rate This

 

124. Kilikog – 08/12/2011

BIRSO:
Doto sa amen sa Aguado
Mi saka Amerikano
Saka Domingo ron Abuburo
Aga tegas pa anang Suso’

0
0
Rate This

 

125. Kilikog – 08/18/2011

True Love Never Dies !!!

Nining: Nay, matud ba ang True Love Never Dies?
Nanay: Ay Matud dan, selenga si tatay mo, true love ko dan ang animal asta dadi ara pa napapatay

0
0
Rate This

 

126. Kilikog – 08/19/2011

MANGINGISDA AT MAGSASAKA !!!

Asawa ang Mangingisda: Komay cada vez akakakita ako i itlog na pula, adedemdeman ko si kompay mo
Asawa ang Magsasaka: Ayamo toadato ka pula ang kanana?
Asawa ang Mangingisda: Beken, toadato ka asin (alat).
Asawa ang Magsasaka: Ako na’, adedemdeman ko si kompay mo pag akakakita ako i’ patatas
Asawa ang mangingisda: Ayamo, toadato ka bilog?
Asawa ang magsasaka: Beken, toadato ka buring..

0
0
Rate This

 

127. banbanen – 08/19/2011

Aelaman indo ang feelings ang siging istoria kanimo imong CRUSH tapos anang ing istoria ANANG CRUSH haha

0
0
Rate This

 

128. banbanen – 08/22/2011

Pakiman: Anono kono sa tagalog ang TWEET?

Sabat: MATAMIT

0
0
Rate This

 

129. Kilikog – 08/22/2011

Sulat sa ding-ding ang bar sa Roxas

Pag ing wisik-wisik mo sobra sa darwa ka beses imong ing awidan dadi, dan ingkakarawat mo ron

0
0
Rate This

 

130. banbanen – 08/22/2011

Panolitoli: “Ang kaboring akeng obra”

Pangiwang: “Kabos”

0
0
Rate This

 

131. banbanen – 08/23/2011

anono imong STATUS dadi ? ❒Single ❒Taken ✔ o katatapos lang i lokon ?

0
0
Rate This

 

132. banbanen – 08/25/2011

Sil: “Grabi ang sakit ingan, ing bayan na ako”

Tots: “Ha? adin kamo apakon?”

0
0
Rate This

 

133. Kilikog – 08/29/2011

ELIZABETH TAYLORING: Pay mi maeteng problima imong ing repair sa akeng makinang pang begbeg, anang dalagan ang lambong imbis na paatras, dadi pa abanti ren

MANIG AYOS: Beken problima dan pay, doto paggorang sa luyo

0
0
Rate This

 

134. banbanen – 08/31/2011

Boy: Pagpakadlaw anay!

Girl: Ika baya ang ka guwapo!

0
0
Rate This

 

135. Kilikog – 08/31/2011

Makon ang mal na adi’:

Sa Kriminal #1– Pugot ang ulo ang kastigo kanimo, animan dadi pa lang pagkeras den.
Sa Kriminal #2–Gukodi’ si kriminal #1 ang imon kastigo

**Asta dadi sige pang gukodan ang darwa!!!!

0
0
Rate This

 

136. Kilikog – 09/07/2011

TINDERO: Bakal kamo ron i’ gatas ang baka, dies pisos lamang ang baso
TALPOLANO: Ka mal da, ara kamo ang tag piso lamang?
TINDERO: Mi dyan da, piro kamo ang maga titi’ sa baka.

0
0
Rate This

 

137. Kilikog – 09/07/2011

PASINTI: Doc. ayamo toadia akeng opersyon sa ulo, akikita ren akeng otok.
DOKTOR: Ara kaso, dan mamang ingtatawag na Open-Minded

0
0
Rate This

 

138. Kilikog – 09/07/2011

Naked girl rode on a taxi….

BABAI: Sige imong ling-ling dyan sa salamin, ayamo dadi ka lamang akakita i’ babai’ na ara lambong?
DRIVER: Beken da, abebereng ako lamang kung adin mo ingtatago imong pamasahe

0
0
Rate This

 

139. Kilikog – 09/07/2011

Beuty Contest:

MC: Ano ang pinakamabael na problima dadi sa ateng sociedad
CONTESTANT: Drugs
MC: Ayamo?
CONTESTANT: Ang ka mal moro

0
0
Rate This

 

140. Kilikog – 09/07/2011

MANNY: Nay, bakit kayo umiiyak?
ALING DIONISIA: Sabi kasi ni Dr. Belo tatangalan daw ako ng butlig
MANNY: Butlig lang, iyak na kayo?
ALING DIONISIA: Kasi OK lang kung left Lig o Right Lig, piro bakit butligs pa

1
0
Rate This

 

141. Kilikog – 09/07/2011

DOC: Hija, ano imong trabaho?
DC: Substitute, Doc
DOC: Saben maliag mo konon, Prostitute
DC: Beken, si Nanay ang prostitute, kung aga masakit tana ako ang aga substitute

0
0
Rate This

 

142. Kilikog – 09/07/2011

DOC: Para maging healthy kaw, take only one cup of rice, lean meat, lots of fruits and lots of juices
FATGUY: Doc, Before or after meals?

0
0
Rate This

 

143. Kilikog – 09/07/2011

Computer Password:

MISIS: SIge pag set up den imong password na madali mong mademdeman
MISTER: P E N I S
MISIS: Akalakak na aglagapak sa anang silya, aymoro ang reply ang computer, “Password Rejected, Not Long Enough”

0
0
Rate This

 

144. banbanen – 09/12/2011

Indi ako ag pangako…. PROMISE!

0
0
Rate This

 

145. Kilikog – 09/14/2011

Ang Bolol na Apo:

LOLA: Apo, sabihin mo sa Lolo mo papahilot ako at antok na antok na ako.
APO : Yoyo, papaiyot daw si Yoya. Antot na antot na.
LOLO : Sabihin mo sa Lola mo, wala ako sa mood. Tulog na!!
APO : Yoya, waya daw Yoyo ta mood, Tuyut na..

0
0
Rate This

 

146. Kilikog – 09/14/2011

Pasinti: Doc, pirmi ako akababati ringing sound.
Doktor: Indi mo i’ sabaten

0
0
Rate This

 

147. Kilikog – 09/14/2011

Nurse: Doc, mi pasinti dige na tana kono Invisible man
Doctor: Kona patigayon na indi ko tana poiding makita

0
0
Rate This

 

148. Kilikog – 09/17/2011

TATAY: Dodoy, ano ron daya ang tawag sa manga pastor sa Germany?
DODOY: German Shepherds

0
0
Rate This

 

149. Kilikog – 09/20/2011

LOLO: Sa akeng edad na dia, akita ko ron tanan, na buat ko ron tanan, abati ko ron tanan, indi ko lamang matandan tanan!!!

0
0
Rate This

 

150. Kilikog – 09/20/2011

NANAY: Doc Doc, akeng bata akalamed i’ saka roll of film.
DOCTOR: Let’s wait and see what develops

0
0
Rate This

 

151. Kilikog – 09/20/2011

Print sa T-Shirt:

FRONT: Masabor ag gegma ang manig bolang
BACK: Sa manok

0
0
Rate This

 

152. Kilikog – 09/21/2011

Tatlo ka madre na aga kurwentoan sa seled ang tren..

MADRE1: Sex, ang akeng mabegat na kasalanan. Cada dagon aga lua’ ako i’ saka domingo para maging Pok-Pok, pero ang kwarta ing bebetang ko ra sa poor box.
MADRE2: Lak-lak, ang akeng maiteng problima. Cada dagon ing be’bel ko ang kwarta sa poor box ig mag pikada enem sa saka domingo.
MADRE3: Indi ako kaelat na makalusong sa tren na dia, aymoro ako na Tsismosa!!!!!

0
0
Rate This

 

153. palaminko – 10/05/2011

Sa isarang ahensiya:

Abu Bakar: Aliag ako andan ag apply digi i trabaho

HR Manager: Naku, sir. Pasinsya ren lamang, ara enged i bakanti dadi.

Abu Bakar: Dato gali! Aroman mi bakanti ren.

0
0
Rate This

 

154. Kilikog – 10/10/2011

Pakiman ke’ Confucious….

BABAI: Ayamo pag ako ag tabid sa tatlo’ ka lalaki, andang tawag kanaken, Pok-Pok, piro pag ang lalaki ang ag tabid sa sampolo’ka babai, andang tawag kanana, Macho.

CONFUCIOUS: SImplemente na pag ang saka kandado nanaabrian i’ tatlo’ ka llave, dan ara kwentang kandado.
Piro pag ang saka llave kakaabri i’ sampolo ka kandado, dan ing tatawag na MASTER KEY.

0
0
Rate This

 

155. Kilikog – 10/22/2011

Pay, pakon kami sa bar kagabi akeng kaba’not. Doro akeng ka bwisit na mi abati akong aga aniani na makon, Pedophile. Akeng girlfriend 21, ako na 50. Dorong karangga ameng 10th anniversary celebration.

0
0
Rate This

 

156. Kilikog – 10/23/2011

Law of Mechanical Repair:
Kung sadin pang puno ron y grasa imong manga alima, doto ron maga impisa katel imong irong ig abuton karen imong parangyen.

0
0
Rate This

 

157. Kilikog – 10/23/2011

Pag ang babai ag tadeng den sa andang period, MENOPAUSE.
Pag ang lalaki ag impisa ren gamit viagra, KINAPAUSE..

0
0
Rate This

 

158. Kilikog – 10/23/2011

DC: Pira ang pa tattoo y ayep dige sa ogbong akeng tud?

Manig Tatoo: P1,000 kung tigre, rabbit o leon. Libre kung GIRAFFEE!

0
0
Rate This

 

159. Kilikog – 10/23/2011

Manga Sabat ang Wowowee Contestants:

Q: Ano ang kadason ang kidlat? A: Sunog
Q: Ano ang tawag sa doktor na aga opera? A: Sadista
Q: Ano sa tagalog ang teeth? A: Utong
Q: Vegetarian ang tawag sa aga kaen y gulay, ano ang tawag sa aga kaen y’ tao? A: Humanitarian
Q: Ano ang banua’ ang manga Hindu? A: Hindunesia
Q: Ano ang banua’ ang manga Canadians? A: Canadia
Q: Kumpliton, Little Red ___? A: Ribbon
Q: Ano ang ing bebel sa itlog bago kaenen? A: Buk
Q: Ano ang pagkaen na aga deket sa epen? A: Tinga
Q: Normalmente, anong oras ta’ ing papatay ang TV? A: Pag Balita
Q: Sadin buat ang manga sweets na ing gagamit sa pag buat ang halo-halo? A: Sweetzerland
Q: Sadin ing pusil si Jose Rizal? A: Sa likod
Q: Beauty is in the eye of the ____? A: Tiger
Q: Ano ang ing kakaen ang Monkey Eating Eagle? A: Saging
Q: Ano imong tawag sa bogtitinai imong nanay? A: Parintisis
Q: Sadin abebel ang masakit na AIDS? A: Sa motel
Q: Ano imong tawag sa tao na sakabilog lamang anang mata? A: Abnormal

0
0
Rate This

 

160. penet – 10/23/2011

Datong bago ma diklara ang “martial law” ni Marcos, ag betang nga lagi i “curfew” sa alas doce ang gabi. Tay makon si:

Tatay Tanciong: Jimmy ikaw anay pag bo’wa ang penet ay senget-senget pa ang akeng rapa-rapa na natabak ang pagi. Pagdasig lamang sabenda ma “curfew” kaw.

Pamegsay ako nga lagi ang baroto papakon sa Capusan. Aka bo’wa ako ra i saka sigpaw na barangen, bararawan, lokus sanda mandalada.

Ing seseleng-seleng ko ang bolan, midyo abotan ako ron i alas doce ang gabi. Padasig ako pamegsay, pag-abot ko sa may puno ang pantalan dali-dali ako lusong dara-dara ang sigpaw. Aroy pagtangra ko, doto ron si Sgt, Arnulfo Delera, ang detachment commander ang PC barracks sa Cuyo kanodaya. Ing aristo na akong lagi, dayon i daraen sa barracks. Ing “interrogate” na ako, makon:

Sgt. Delera: Pangalan?
Makon ako: Jaime Josol
Sgt. Delera: Hanapbuhay?
Makon ako: Banker.
Sgt. Delera: Pilosopo ka ano.
Makon ako: Kita na ninyo na nagsasagwan ako ng bangka, di banker nga ako.
Sgt. Delera: Hala pasok sa kulungan.

Pagka-aroman ag abot den si Tatay sanda si Nanay. A tangis si Nanay. Makon si:

Sgt. Delera: Mang Tanciong itong anak ninyo paaralin na lang ninyo ng abogasya, hindi bagay magbaklad lang ito.

Mga pira ka dagon ag bagat kami oman si Sgt. Delera sa may Legarda St. sa Manila.

Sgt. Delera: O’ yong payo ko sa tatay mo tinutupad mo na?
Makon ako: Oho, katunayan nag riripaso ako para sa “bar exams” dian sa San Beda.
Sgt. Delera: Sabi ko na, bagay iyan sa iyo.

Alakak ako ron lamang.

0
0
Rate This

 

161. penet – 10/23/2011

Ang bagong maimbinto ang kapsulang”propecia” na pamparabong i bok, bakal akong lagi i matama. Tatlo ron ka bolan akeng tomar, wi ag rabong manda akeng bok. Makon si

Kabanot: “Ag rabong don manda imong bok, tay ara ka renda pag kablit.”

Dayon ko i basaen ang mga litrang maririntek sa likod anang botilya, aroy a diskubri ko na dato gali anang “side effect” ang madodoran ka i gana mag kablit.

Tamang tama ag bagat kami ni Fr. Torres, na opaw-opaw ron da, sa anang kinaadlawan ameng tangay, ag kumpisar ako nga lagi.

Makon ako: ‘Father ako aga tomar i “propecia” ig aga rabong manda akeng bok, ang makori lamang marapit ako ronda madoran i kaba’not ay ara ako ron i pag kablit.’

Makon si Fr. Torres: “Jimmy, ara bali ren na madoran ka i bok, indi ka lamang madoran i kabanot.”

Ag sari ako ron lamang i panglana i niyog sa akeng bok, animan sa dadi mi bok ako ig mi kaba’not pa ra.

0
0
Rate This

 

162. penet – 10/24/2011

Ano ba talaga ang kinaugalian kanateng mga cuyonon tenged sa pag-irintrisen i ang mga soltiros ig pag-ririliagan ang mga daraga? Akeng pagkaelam iba pa sa ing liag den ang soltiros, magkaisan ing papabeles pa i ang daraga anang singsing sa soltiros para pruiba na maglaber sanda ren. Kung magbelag sanda ngani ing babalik da ang singsing. Ang kakatapos ko lamang i kolihiyo sa Manila mi ing intris ako na daraga na kakatapos da lamang anang pag-aradalen ig ag pabuat anang “college ring”. Tay ing kori-korian ako ron, anem den kabolan akeng intris ara ako pa nged i liliaga. Isarang gabi na ag bisita ako sa anang ing istaran:

Makon ako: Para pamatodan mo na ing gegegman mo ako ra abir pabelesa ako anay imong singsing. Ang kaisip moro na akeng mga tangay, a laber ta ren.

Makon ang daraga: Ano kaw ing sui suirti? Ara ta ka pa ngani i liliaga.

Pongaw akong ag oli sa akeng “boarding house”, piro pagkaseled ko pa lamang ag kiriring den ang tilipono. Makon ako sabenda ag oman anang isip, siguro liliagen ako ron.

Pagkakon ko pa lamang ang “hello” sa tilipono ag kon nga lagi ang daraga:

Andan ing pabeles ko ron lamang kanimo akeng singsing kayna, moro na pagkatalikod mo, ag gorang akong lagi sa inidoro para magpangi, a disgrasyang naulog akeng “college ring”. Ara ko ron nabawi. Sayang pa.

Makon ako kanana: Miris!

0
0
Rate This

 

163. penet – 10/24/2011

Ang kanodayang bago na-imbinto ang ice (yelo), mi darwa ka magtangay ang ag bakal saka bloke. Ing betang anda anay sa isarang kuwarto sa andang ing istaran para mag-atindir andang klasi. Pagbalik anda mga pira ka oras ag lebas, ara ren ang ice, tubig den lamang. Makon ang isara kananda:

“Ang ara eya na takawan, ing takaw na ren ang ice, ag pangi pa sa ateng kuwarto.”

0
0
Rate This

 

164. penet – 10/24/2011

Ano baya ang maliag i kon ang estado sa “facebook” “in a relationship”? Akeng kaisip ang mi asawa “in a relationship” da. Kamaite ako ing pa’bogan akeng kaba’not ay na-ospital sa anang ing tatrabahoan ang bata ameng mga tangay na mag-asawang amerikano na mabuay den ara namen ababagat moro na ag lagted sa ibang iskuilan andang bata. Tay ara i papakiman ang primiro tenged kanaken, ang ori ag pakiman ang babai’ makon:

“Kamo ba ni Jimmy ag diborsyo ron?”

Makon si kabanot: Beken, “happily married” pa kami.

Makon ang amerikana, “Tay ayamo sa anang “facebook account” ni Jimmy, “in a relationship” tana.

Aroy, pag-uli ni kaba’not makon tana, “Ala tanggalen mo dang “in a relationship” sa “facebook” kung indi paparakolon ko ang “laptop” nga dan. Tay dali-dali ako ra i abri ang “facebook” para tanggalen ngani, piro ko ron maelaman i tanggalen, asta ang pira ka adlaw don lamang na ag lebas bago ko na natanggal. Makaerep mamartilyon ko ron akeng “laptop” ay aliag ko ron talaga i tanggalen nga lagi, moro na a guguloan ako ron talaga ang maliag i kon ang “in a relationship” sanda ang “married”. Aliag ko andan i telesan akeng “status” ang midyo tama kanaken na termino, ay a guguloan ako talaga, na “its complicated”.Piro mi ag kon kanaken na ang “its complicated” kuno para sa mga babainen. Animan a regesan ako ron lamang talaga i betang ang “married”. Tapos ang pamenet-penet sa “facebook”.

0
0
Rate This

 

165. Kilikog – 11/20/2011

BIRIONG: Pay matud ba na si GMA ing aresto, ing posasan sa anang lieg tapos ing pagorang sa electric chair?

DADONG: Pay matud na ing aresto piro imong akita sa litrato datu tana akasut i’ neckbrace na aka gorang sa wheel chair.

0
0
Rate This

 

166. palaminko – 12/20/2011

Akeng liwat ing sipa sa anang iskoilan tenged ing-s!*r na ang saka istodianti sa iskoilan mismo.

Makon ako, “Bata dan tatlo ron ka iskoilan ang dagon nga dia! Tadenge ren imong bisyong dan saben indi ka ren poidi ag toro maski ading iskoilan.”

0
0
Rate This

 

167. Kilikog – 12/30/2011

New Year’s Resolution…..

Pay, ing bel ko ron akeng manga bisyo:
-Sigay? ara ren dan
-Pabaleng?, no way
-Sugal?, no pwede ser
-Pangimbabai? Hmmmpp ara ren da dan
Pay, sakabilog den lamang akeng ing salan na bisyo, ang mag butig!!!