26 thoughts on “Babae vs Lalaki

 1. Kilikog

  Mag umpisang maimbento ang cell phone, ang manga lalaking maantigo ag panago andang sikrito ag karatimbog don andang manga kaba’not.

  Like

  Reply
 2. Kilikog

  Mi kakilala ako na dating macho dadi machonorin den, aymoro imbis na sa anang DC makapadara ang text message, na wrong send ke misis. Boking!! !!!

  LOLA: Tay na, anono diang akasulat na Zenyatta dige sa napkin??
  LOLO: Dan ang aran akeng ing pustan sa karera ang kabayo
  (Makalebas ang pira ka adlaw, ing sabat ni lola ang cell phone ni lolo)
  LOLA: Tay na, dagi mi tawag kaw sa tilipono
  LOLO: Sino dan?
  LOLA: Imong kabayo

  Like

  Reply
 3. Kilikog

  Akeng barita mi agparatayan ig parabotilan den tenged sa sarot ang facebook. Ako mi FB account da, piro ara ko ra i gagamita tenged sa dorong manga impormasyon na akalantad. Tangay imong manga tangay na ingtangay imong tangay tanan aka betang pati ang makon, marital status: In a relationship, very complicated etc… awat.
  Tama ren kanaken ang CP, indi kita pa maintindian ateng ing papanagoan. Di ba banz???

  Like

  Reply
 4. Kilikog

  Banz, Indi ko ka add as a friend sa FB akeng manga tangay na DC doto sa aten aymoro kadali ag wasag ang manga aniani maski BFF lamang. he he he

  Like

  Reply
 5. Lato

  mala laon kaw kung toladan ilog.. ang tama ang DC doto.. ang DC kuno makon si penet pampalabeg y kabui…

  si penet ngani mi anang ka love team tapos ag abroad sa hongkong hehehe..

  Like

  Reply
 6. penet

  Dato ang Japanese doll a sagyap manda i sa “fifties” den. Indi ko lamang masigurado kung a sagyap ang mi benget. Piro ing korokoboan den i Lato. Doto na pa man ing susublang sa anang wall, beken sa site ang Mga Cuyonon.

  Like

  Reply
 7. Kilikog

  Dia gali si ilog lato ma L pa sa anang tio ni Tan Soy.
  Adedemdeman ko dayon anang kwento kanaken i’ anang gorang ni ilog na Ilaw na si Rudy Garcellano. Andang pag dung sa isarang bar sa Okinawa mi doro posturang geisha girl na si Mitsuko Suksukyaki na aga senyales lamang aymoro indi kono kaelam ag inglis ig adora anang boses tenged na paos. Pag uli’ anda sa andang barko makon anang navy buddy na si Tom Cruz, si Suksukyaki boyon.

  Like

  Reply
 8. Kilikog

  Kung sa modern lingo pa, ang expression na dan (#14) i’ ang manga old timer sa Puerto positibo na maliag i’ kon, sexually active.. he he

  Like

  Reply
 9. Lato

  kilog tama si penet.. a sagyap manda y mga THUNDER!!! pakimanan ko kung anono ang thunder dayo gali andang term sa “TANDA”.. akeng kaiaip ang aga kidlat pa hehehe..

  ang thunder samoro kuno poros den lamang apros apros tapos sabor ag gegma ay medyo sa andang bata o apo animan..

  dan siguro pwede mo ra giten imong benget hahaha..

  ako indi pa pwede ay ara ako pa pifte…

  dan manda doto ko sa anang wall ing sosoblang para indi ren ma bakal iba.. tay anang ing sasagyap talaga ang tag singkewnta..

  Like

  Reply
 10. Kilikog

  Kung kaisan aga pa cute kita pa ra sa manga DC, kaso dayon kita i’ sabaten ang Opo, Oho, Ho. Rangga’ ang kamada.
  Indi ako pa ka mimbro sa Thunder Club, na siguro isara sa andang manga requirements ang must be over 70 and harmless.
  Thunderous kita pa..

  Like

  Reply
 11. Lato

  kilog dato gali aga pa cute ka pa?? piro bilib ako sa imong motto.. THUNDEROUS!!! pagkaelam ko dan anang maliag y kon DANGEROUS!!!

  aroy futuristic ako ren hehehe..

  dogangan pa ang sabat nga ag kon “KUYA” pahinging load.. geba manda ang atol!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.