Ilam sa Kambing nga mi bangs

Makon sanda ang Cuyo Press kono ag panari ren ay ara ra mi nabuat nga matinlo.

Una sa tanan ing basa mo ba ang “About us” porabil kaw ag komintar?

Ilam den lamang sa Kambing nga mi bangs 🙂

6 thoughts on “Ilam sa Kambing nga mi bangs

  1. penet

    Mi nabuat na matinlo para sa andang pamilya ang Cuyo Press. Ang mag-una ren si lola na, ang Cuyo Press mang ag una i anunsiyo para maelaman i andang mga parinti sa mararayeng lugar ig sa katamang cuyonon. Ig paagi ra sa Cuyo Press na ing paabot ta ateng pag-onong sa kapungawan andang pamilya.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.