7 thoughts on “Ladawan nga bel ni Kilikog sa Roxas

 1. Lato

  kilog salamat sa trip… medyo aka abot kami sa indo… mas sosyal kamo gali ay may speed boat pa…
  pero ang sarading orig.. totod, tarapan (tawag sa cuyo tapanan) ayos…
  dan lamang ang tawag gali kanindo ang aga sista ay trabaho… ayos!!!
  happy trip doto sa ag pa adios..seleng ko a lemes den siguro dato gali ag lo’bo sa tulay…

  Like

  Reply
 2. Kilikog

  Pag ing bo’hua’ amen ang sampolo ka sarading na ameng ing betang sa Reinard Island, sigurado enged na mi dakep na kuday (darwa o tatlo). Ing ti’ temes amen sa lata i’ baogan ang kinodkod na niyog para mas magtambek bago gatan sa tambo’, mananam..
  walo ka minoto’ ang paragotrot i’ Zenyatta impisa sa baybay ang Caramay asta sa Reinard Island.
  Ang ladawan ang bubon, Karusa mi ang tarapan (tarapan) dan akeng ing bel sa Tinitian.

  Like

  Reply
 3. Lato

  ara ako enged kaka abot sa mga lugar nga dia… sabagay sa puerto ngani adodora ako…

  ako baya indi ka oyon o ara enged y kasamit ang kuday… aga panarading kami ang una pero ing papabakal amen…

  ang “coconut crab” a samitan ko ang doto ako sa cebu ig ang sabor ingan!!! pero ang una indi ko maliagan anang itsura pero ang abrian kanaken ig kasamit ako, jaske ing sasagiap ko ren..

  malimpio pa man dia ay anang ing kakaen niyog ig aga lulua sa gabi kung mi ag kopras…

  Like

  Reply
 4. Lato

  kilog tarapan ang tawag sa indo saben a bolol ka lamang…

  dan baya pwede ra buateng “PA TARAPAN” ay ang una ang tapanan anda paredes mi balay balay ig ang presko ingan…

  Like

  Reply
 5. Kilikog

  Kailangan siguro ma verify ta dia sa ateng manga language scholar kung Tapanan o’ Tarapan. Midyo parihong inggagamit ang bisara na dia kung sadin ing papaasoan o ingtatapan ang tinilad na niyog para maging copras.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.