5 den kadagon ang CP

Sa bolan nga dia ang Octobri, lima ren kadagon ang CP. Ag impisa sa maiteng irintrimisan datong Dos Mil Sais ig padayon pa ra enged asta dadi. – Matamang salamat sa indong suporta.

Sa pagsilibra ang lima kadagon aliag ko i balikan ig i paskin oman ang ing sulat ni Bagasay. Ang Adios PCAT.  Isarang mapongaw nga pagsinti ang isarang tao nga aga mal sa anang inalinan.

Dagi ang link sa anang ing sulat. – Ig dagi ang pira sa anang ing bisara nga sa akeng seleng, katabid sa ateng Kulturang alelemes den i ang bagong timpo. Makon tana…

Dading ara ren ang PCAT, ilam lamang kong mamaoman pa ang mga timpong ag lelebas. Nasisintian den i mayad i ang mga Cuyonon tenged ara kita ren i dadaeg sa mga athletic meet, ara ren aga patona-tona sa mga kaambengen kong pista, sigoro ngani pati ang mga bata dadi maite ren lamang ang akaelam ag pangarpintiroan, magpamedbed, mag gansilyo, magboat i baskit, etc.

Indi msakayan dia ang mga bagito, piro basipang masirbing liksyon kanateng tanan.

5 thoughts on “5 den kadagon ang CP

  1. penet

    Kung ang tio magpangagat i tao’, dan beken i barita, piro kung ang tao’ mang magpangagat i tio, dan durong kabael na barita. Ang rason:

    MALIPAYEN NA IKA LIMANG DAGON NA ANIBERSARIO ANG CUYO PRESS!

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.