6 thoughts on “Makon Sanda…

 1. Kilikog

  Matod na “Love will keep us alive”, kasabor ang pamati’ na mi ing gegegma kaw ig mi aga gegma kanimo, aymoro kung ara, midyo life is empty.
  Maski anong bagay, basta a sobran den, aga lua’ reng obsession. Selenga indo ang nainabo’ sa isarang Mall sa Pampanga sa darwa ka maglover na agkilalan sa Facebook. Teenager na lalaki (16 year old) na ing pusil anang 13 year old lalaking lover bago ag pusil sa anang sadili, Todas Pareho. Matod, “Too much love will kill you”

  Like

  Reply
 2. Lato

  dagi pa ang dapat omanen…

  “LOVE IS BLIND”… dapat “LOVERS ARE BLIND”…

  dige sa down under mi makikita kaw nga 2 ren lamang ka langaw ang maga pirma tapos anang asawa mga 20 o 30 anyos… ang iba karta 8 pa…

  Like

  Reply
 3. Kilikog

  Sigun ke’ Bocelli mi Stevie Wonder, Love is blind and lovers could not see.
  Ilog Lato, dato gali ang iba kuwarta 8 pa.
  Sigun ke’ Anna Nicole Smith ing pakasalan na ang Texas billionaire na si Howard Marshall just because of Love.

  Like

  Reply
 4. Kilikog

  Sa Pinas doro rang manga DC na andang manga kaiban mas matured kananda (Beken pa ra masyadong malam, mi tubod pa ra) na aga shopping sa manga Mall.

  Like

  Reply
 5. Lato

  tama ka dyan kilog!!!! anang tatay akeng kumpay mga 90+ den pero anang laber high school pa lang ig kung aga shopping anang ing babakal bra, panty ig load sa cp…har har har…

  dige ag alin ang DH ay maman anang kayban sa balay… ang una domestic helper ang ori darling helper den…

  maliag y kon mi pag laem kita pa…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.