18 thoughts on “Noopins…

 1. Lato

  dia siguro maman ang lalaking aga jogging (kuno) nga ara ameng ameng…

  isarang beses ag oli si tayna ang mid morning… datong aga panaw tana ren papakon kananda abagat na ang lalaking aga jogging (kuno) nga ara ameng ameng ig makon tana…

  Tayna: ay dan ayamo ikaw aga jogging nga ara ameng ameng???

  sabat ang jogger: pasamoro ag oli kaw y ma’ga…

  Like

  Reply
 2. penet

  Da siguro maman dang lalaki aga “jogging” i gabi sa baybay.Tapos aka sapdo i babai’ na aga ingga sa baras na ara-ra ka-ameng-ameng. Pag dayb na tigsok sa kamalay ang boli. Ing kasoan tana i “rape with reckless imprudence”. Moro na ara tana i amblig sa anang pag “jogging”.

  Like

  Reply
 3. Kilikog

  Kung ako ang jogger na akapatigsok, ma plead ako ron lamang i’ guilty para sa lesser sentence ig magpasanag tana na purely coincidence lamang na aka bisita tana ang neighbor..

  Like

  Reply
 4. Lato

  si lolo mi si lola aga dagpa dagpa ren sa 100 andang edad…

  isarang beses si lola aga patekag ig ag sot e “see thru” para ma pansin y lolo..

  ing snub y lolo…

  seled sa ensuite si lola ig ang mag lua aka 2 pis den lamang…

  makon si lolo anono dan imong ing sosot saben siponon kaw…

  balik doman si lola sa ensuite ig mag lua ara ren ameng ameng…

  makon si lolo: anono dan imong sot dorong ka yeke yeke!!! plantsa anay!!!

  kaylora kita kung malam kita ren…

  Like

  Reply
 5. Kilikog

  Eksaktamente!!
  Kaylora kita manda kung amamalam kita ren:
  Indi taren mabati na kita gali andang ing arampangan
  Indi taren mabasa ang fine prints
  Aga golpi’ silincio ang grupong bagets kung aga sampora kita
  Ing paparaye i’ saka metro ang papel na ingbabasa
  Tanang parti ateng lawas ingtutuboan i’ bok pwera lamang sa ulo
  Lalaki: Abubutod den ang yagbadodels pag gorang sa inodoro
  Mag-asawa: Ara pag ampangan piro pirmi aga suwayan sa seled ang tindan
  Ang lalaki aga ona, ang babai aga ekog-ekog pag aga panaw ang darwa
  Indi ren ka aguanta pag ing abot ang parangien o paranlebangen
  Pag ag pa cute sa manga DC, dayon i’ sabaten i’ Opo, Oho, Po

  Like

  Reply
 6. Lato

  pero grabe ang lolo nga dia…

  kada ma’ga aga sakit anang ulo anang asawa nga 40 years old tenged sa anang ing bubuat gabi gabi…

  anono ang ing bubuat y lolo? indi na y paka torogon anang asawa sa gabi ay aga elat nga tegasan si tana…

  Like

  Reply
 7. Kilikog

  Kanodato akasamit ako ra i’ lagapak sa puno ang niyog aymoro asiplak anang tete’ ig ag kamoslo akeng siki’. Puro bangras akeng alima’ piro ara kaiwan moro mababa’ lamang ang niyog (Dwarf) na akikira’bot lamang anang bunga’.

  Like

  Reply
 8. Lato

  kilog akikir’abot mo ra gali anang bungn ayamo ing saka mo pa???

  pasamoro kabay dya y basaen ateng mga libayen ang word nga TETE? (basipang beken da”titi”)

  Like

  Reply
 9. Kilikog

  Ayamo ing saka ko pa? Dan mamang ingkokon na “Pa epek”
  Ilog Lato, aelaman mo ra siguro kung ano imong dapat kae’nen para mag tandes imong diln, he he he dila beken diln

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.