7 thoughts on “Block out sa Cuyo

 1. banbanen

  @Balenek: Dato ang indi ko maelaman. Piro makaerep baya nga ang problima mabuay den paolit-olit den lamang asta dadi ara solusyon. Obviously, ara ing bubuat ang concern para indi maoman ang tuadiang problima. Abayad da paman ang mga tao. – O saben ignoranti ako lamang.

  opinion lang po. no offense meant

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Kung i address ko dia sa Concern, ig masolbar ang problima, akeng pakiman, anono imong bubuaten agod indi maoman ang problimang dia?

  Obviously, mi solusyon aman?

  Like

  Reply
 3. Lato

  lipay doman ang mga daraga ig solteros dia…

  sa loyo dan kaysan dapat mag abot ang toladiang naynabo para magmata ig ma manmanan ang mga aga dumara ay saben sige ren lamang ang sarig…

  ing advance pa… dige kanamen dadi 31 august pa lamang ig pareho ang sa pinas ameng timetable…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.